Trafik kazası sebebiyle maddi manevi tazminat

  • T.C. YARGITAY
  • 17.Hukuk Dairesi
  • Esas: 2014/22035
  • Karar: 2014/17799
  • Karar Tarihi: 04.12.2014

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ – DAVALININ HUKUKİ SORUMLULUĞUNU ÜZERİNE ALAN SİGORTA ŞİRKETİNDEN DE AYNI ORANDA TEMERRÜT FAİZİ İSTENEBİLECEĞİ – DAVALI SİGORTA BAKIMINDAN TİCARİ İŞLERDE ÖNGÖRÜLEN TEMERRÜT FAİZİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Davalıya sigortalı araç özel araç olup, asıl zarar verenden istenilemeyecek ticari temerrüt faizinin, onun sorumluluğunu üstlenen davalı sigortadan da istenemeyeceği, dolayısıyla bu aracın haksız eyleminin de TTK’nın 3. maddesi uyarınca ticari iş niteliği taşımamasına, bu durumda da bu davalıdan ancak yasal faiz istenebileceğine, bu davalının hukuki sorumluluğunu üzerine alan davalı sigorta şirketinden de ancak aynı oranda temerrüt faizi istenebileceğine göre, davalı sigorta bakımından istem gibi ticari işlerde öngörülen temerrüt faizine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

(6098 S. K. m. 53) (2918 S. K. m. 91)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Axa Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacılar vekili, davacıların desteği G.’in davacı E.’in sürücüsü olduğu ve davalıya zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı araçta yolcu olarak bulunduğu sırada meydana gelen tek taraflı kazada vefat ettiğini belirterek destekten yoksun kalma nedeni ile fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla eş E. için 800,00.-TL, çocukların her biri için ayrı ayrı 100,00.-TL olmak üzere toplam 1.000,00.-TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile tahsilini talep etmiş, talebini ıslah dilekçesi ile arttırmıştır.

Davalı Axa Sigorta A.Ş. vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacı sürücünün % 100 kusurlu olduğu kabul edilerek, davanın kabulü ile davacı E. için 800,00.-TL, A. için 14.229,10.-TL, Salih için 18.397,97.-TL olmak üzere toplam 33.427,07.-TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizli ile tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı Axa Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava Borçlar Kanunu’nun 45. maddesi (6098 sayılı BK m. 53) gereğince destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. maddesinde, “işletenlerin, bu kanunun 85/1. maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”, aynı Yasa’nın 85/1. maddesinde, “bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yararlanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı”, aynı Yasa’nın 85/son maddesinde ise, “işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A-1. maddesinde de, “sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.3-b bendinde açıkça, işleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerinin sigorta teminatı dışında olduğu düzenlenmiştir.

Yukarıda açıklanan madde hükümlerinden, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi zorunlu mali sorumluluk sigortası işletenin ve kusurundan sorumlu olduğu sürücünün 3. kişilere karşı sorumluluğunu üstlenmekte olan bir sigorta türüdür. Somut olayda davacı E. Sarı’nın sürücüsü olduğu araçta yolcu olarak bulunduğu sırada meydana gelen kazada vefat eden G. Sarı, davacı E. Sarı’nın eşidir. Bu bakımdan davacının, sürücüsü olduğu aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olan davalı yönünden üçüncü kişi olduğu söylenemez. Sürücüsü olduğu, davalıya trafik sigortalı araçta vefat eden eşinin desteğinden yoksun kaldığı yönündeki zararına ilişkin talebini yukarıda belirtilen Yasal düzenlemeler karşısında davalı sigorta şirketinden tazmin edemeyeceği anlaşılmasına karşın mahkemece davacı E. Sarı’nın destekten yoksun kalma zarar talebinin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Davalıya sigortalı araç özel araç olup, asıl zarar verenden istenilemeyecek ticari temerrüt faizinin, onun sorumluluğunu üstlenen davalı sigortadan da istenemeyeceği, dolayısıyla bu aracın haksız eyleminin de TTK’nın 3. maddesi uyarınca ticari iş niteliği taşımamasına, bu durumda da bu davalıdan ancak yasal faiz istenebileceğine, bu davalının hukuki sorumluluğunu üzerine alan davalı sigorta şirketinden de ancak aynı oranda temerrüt faizi istenebileceğine göre, davalı sigorta bakımından istem gibi ticari işlerde öngörülen temerrüt faizine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 ve 2 numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı Axa Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 04.12.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00