yersiz alınan primlerin iadesi

Yurtdışı Borçlanması / Yersiz Yapılan Ödemelerin İadesi

 • T.C. YARGITAY
 • Hukuk Genel Kurulu
 • Esas:  2012/21-196
 • Karar: 2012/396
 • Karar Tarihi: 15.06.2012

KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI – YERSİZ ÖDENEN YAŞLILIK AYLIKLARININ FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİNE YÖNELİK KURUM İŞLEMİ – ÖZEL KANUN NİTELİĞİNDEKİ KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ – ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI

ÖZET: Dava, yersiz ödenen yaşlılık aylıklarının faiziyle birlikte tahsiline yönelik Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir. Uyuşmazlık konusu somut olayda, belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan değerlendirmede; 5510 sayılı Kanunun 818 sayılı Borçlar Kanununa göre özel nitelikte olduğu, bu kapsamda 5510 sayılı Kanunun hükmünün sebepsiz zenginleşme nedeniyle yersiz ödemelerin Kuruma iadesi konusunda özel nitelikte düzenleme içerdiği açıktır. O halde, Yerel Mahkemece yukarıda yapılan açıklamaların ışığında özel kanun niteliğindeki 5510 sayılı Kanunun 96. maddesinin değerlendirilmesi suretiyle karar verilmesi gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, Yerel Mahkemece öncelikle, 5510 sayılı Kanun kapsamında araştırma ve incelemeyle, yapılacak değerlendirme ve varılacak sonuç ile iade yükümünün kapsamı konusunda bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. Okumaya devam et

Vekalet akdiyle çalışanın sigortalı niteliği taşımadığı

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 10. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2005/10224
 • K. 2005/13972
 • T. 26.12.2005

• HAKSIZ VE YERSİZ OLARAK ALINAN PRİMLERİN İADESİ ( Davacının Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Değil Vekalet Akdine Dayanması Nedeniyle Sigortalı Niteliği Taşımadığından Davalı SSK Kurumuna Borçlu Bulunduğu )

• BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Değil Vekalet Akdine Dayanması Nedeniyle Sigortalı Niteliği Taşımaması – Davacı İşverenin Kurumca Diğer Davacı İçin Yapılan Tedavi Giderlerinden Dolayı Kuruma Borçlu Olmadığının Tespitine İlişkin İsteminin Reddi Gereği )

• VİZİTE KAĞIDININ DÜZENLENMESİ ( Sigortalı Niteliği Taşımamasına Rağmen Diğer Davacıyı SSK’ya Tabi Sigortalı Göstermek Suretiyle Yasaca Belirtilen Bilgileri Tam ve Doğru Olarak Kuruma Bildirmediği – Davacının Davalı SSK Kurumuna Borçlu Bulunduğu )

• SİGORTALI NİTELİĞİNİ TAŞIMAMA ( Davacı İşverenin Kurumca Diğer Davacı İçin Yapılan Tedavi Giderlerinden Dolayı Kuruma Borçlu Olmadığının Tespitine İlişkin İsteminin Reddi Gereği )

506/m.84,90

818/m.61,66 Okumaya devam et

Yersiz alınan primlerin geri alınması

 • T.C.
 • YARGITAY
 • HUKUK GENEL KURULU
 • E. 1975/10-42
 • K. 1976/2527
 • T. 22.9.1976

• SSK’NIN ÖLÇÜMLEMESİNİ GEREKTİRİR DURUMLAR ( Prim Belgelerinin Usulüne Göre Düzenlenmemesi ve Süresinde Kuruma Verilmemesi – Belgeler ile Kayıtların Birbirini Doğrulamaması Halinde Kurumun Ölçümleme Hakkı Doğacağı )

• ÖLÇÜMLEMEYE İTİRAZ ( Pirimin %1’i Kurum Veznesine Yatırılmak Suretiyle Ölçümlemeye 15 Gün İçinde İtiraz Edilmesi Gereği – Prim İtiraz Komisyonuna İtiraz Edilmeden Mahkemeye Başvurulamayacağı )

• PRİMLERİN GERİ İSTENMESİ ( Prim İtiraz Komisyonuna Başvuru Süresinin Kaçırılması Halinde İstirdat Davası Açılabileceği – 506 Sayılı Yasanın 79. Maddesindeki Sürenin Kaçırılması Yersiz Alınan Primin Geri Alınması Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı )

506/m. 79, 84

ÖZET : Başlangıçta ilgilinin, ölçümleme ye itirazını haklı gösterecek dayanaktan yoksun bulunması halinde, itiraz yoluna başvurmaması doğaldır. Bu gibi durumlarda işverenin 84. maddedeki süreyi geçirmemek kaydiyle, primlerin yersiz olduğunu gösteren dayanaklar elde edince, bu madde uyarınca geri alma davası açabilir. 79. maddedeki süre, primlerin geri alınması hakkını değil, bu madde kapsamı içersinde mahkemeye başvurma hakkını düşürücü niteliktedir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00