nafaka alacağı

Çocuğun nafaka borçlusunun yanında kaldığı sürenin nafaka alacağından düşürülmesi gerektiği

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/23047
K. 2004/349
T. 16.1.2004

.
• İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Nafaka Alacağına Dayalı İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
.
• NAFAKA ALACAĞINA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Lehine Nafakaya Hükmedilen Çocuğun Borçlunun Yanında Kaldığı Süredeki Nafaka Alacağının Toplam Nafaka Borcundan Düşürülmesinin Gerekmesi )
.
2004/m.68
.
ÖZET : Lehine nafakaya hükmedilen, tarafların müşterek çocuğu, borçlu baba yanında kaldığı sürelerdeki nafaka alacağının, toplam borçtan düşürülmesi yönünden bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yapılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
.
KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,Lehine nafakaya hükmedilen, tarafların müşterek çocuğu Ali’nin Temmuz 2001 tarihinden itibaren borçlunun yanında kaldığı tanık beyânı ile doğrulandığı gibi alacaklı vekilinin 11.3.2003 tarihli oturumundaki kabulü ile de sabit olmuştur. Bu durumda küçük Ali’nin baba yanında kaldığı sürelerdeki nafaka alacağının, toplam borçtan düşürülmesi yönünden bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu hususa ilişkin istemin de reddi yolunda hüküm tesisi isabetsizdir.
.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İştirak Nafakasında Borca İtirazın İptali Davasında Aile Mahkemesi Görevli

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 3. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2005/7997
 • K. 2005/8108
 • T. 18.7.2005

• İŞTİRAK NAFAKASININ TAHSİLİ ( Aile Hukukundan Doğan Borca İlişkin İtirazın İptali Davasında Aile Mahkemesi Görevli Olduğu )

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Aile Hukukundan Doğan Borca İlişkin İtirazın İptali Davasında Aile Mahkemesi Görevli Olduğu )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Aile Hukukundan Doğan Borca İlişkin İtirazın İptali Davasında Aile Mahkemesi Görevli Olduğu )

4787/m. 14
4721/m. 182, 327
1086/m. 7, 8
2004/m. 67

ÖZET : Dava, iştirak nafakasının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali talebine ilişkindir. İtirazın iptali davaları genel hükümlere tabidir. İİK’da göreve ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Dava konusu borç, aile hukukundan doğduğuna göre itirazın iptali istemiyle açılan davada aile mahkemesi görevlidir. Aile mahkemesince aksi kanaat ile görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır. Okumaya devam et

“Ahlaki bir borcun yerine getirilmesi” niteliğinde olan ödemeler/Nafaka

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 12. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2005/18852
 • K. 2005/23069
 • T. 24.11.2005 

• NAFAKA BORCU ( İcranın Geri Bırakılması Koşulları – Bu Özelliği Taşımayan Ödemelerin “Ahlaki Bir Borcun Yerine Getirilmesi Niteliğinde” Olduğu ve Nafaka Borcundan Düşülmeyeceği ) 

• İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Koşulları – Bu Özelliği Taşımayan Ödemelerin “Ahlaki Bir Borcun Yerine Getirilmesi Niteliğinde” Olduğu ve Nafaka Borcundan Düşülmeyeceği )  

• AHLAKİ BORÇ ( İcranın Geri Bırakılması Koşulları – Bu Özelliği Taşımayan Ödemelerin “Ahlaki Bir Borcun Yerine Getirilmesi Niteliğinde” Olduğu ve Nafaka Borcundan Düşülmeyeceği )  

2004/m. 33  

ÖZET : İlama bağlı alacaklara karşı itiraz edilmesi halinde, icranın hangi belgelere dayanılarak geri bırakılacağı İİK’nun 33 ve sonraki maddelerinde belirlenmiştir.
Bu özelliği taşımayan ödemelerin “ahlaki bir borcun yerine getirilmesi niteliğinde” olduğu ve nafaka borcundan düşülmeyeceği Yargıtay’ın yerleşik görüşüdür. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00