kısmi dava

İşçi alacaklarında Belirsiz Alacak Davası

 • T.C. YARGITAY
 • Hukuk Genel Kurulu
 • Esas:  2012/9-838
 • Karar: 2012/715
 • Karar Tarihi: 17.10.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI KAVRAMLARI – İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRLİ OLUP OLMADIĞININ SOMUT OLAYIN ÖZELLİĞİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUCA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, fazla mesai ücretinin ödenmemesi nedeni ile iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiasıyla, işçi tarafından açılan kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti alacağının … TL lik kısmının tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu fazla mesai ve kıdem tazminatı istemi için talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olduğundan söz edilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan yerel mahkemenin, Hukuk Genel Kurulu çoğunluğunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyması gerekirken, direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup; verilen kararın bozulması gerekmiştir. Okumaya devam et

İşçi Alacakları – Kısmi Dava – Hesap Raporu Alınması Gereği – Talep Konusunun Tartışmalı Olması

 • T.C. YARGITAY
 • 9.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2012/1757
 • Karar: 2012/5742
 • Karar Tarihi: 27.02.2012

ÖZET: Mahkemece dava konusu alacağın belli olduğu, kısmi dava açılmasında davacının hukuki yararının olmadığı kabul edilmiştir. Dava şartı olan hukuki yarar şartı tamamlanması gereken şartlardandır. Davacı vekiline davasını tam dava olarak devam etmesi ve dava şartı olan hukuki yarar şartında eksikliği gidermesi için bir haftalık kesin süre verilmesi gerekirken, Mahkemece kesin süre verilmeden davanın usulden reddi isabetsiz olmuştur.

(4857 S. K. m. 8, 25, 67) (6100 S. K. m. 107, 109, 114, 115, 119) Okumaya devam et

Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuşsa Islah’tan sonra da kısmi dava açılabilir

 • T.C.
 • YARGITAY
 • HUKUK GENEL KURULU
 • E. 2004/7-754
 • K. 2005/36
 • T. 9.2.2005 

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, ıslah ( değer artma ) dilekçesi erken verilmişse, sonradan ortaya çıkan değişiklikler ( örneğin bilirkişi hesap raporunun yeniden düzenlenmesi ) karşısında ne yapılacağı noktasında toplanmaktadır. Islah dilekçesi, her davada bir kez verilir, ikinci kez ıslah yoluna başvurulamaz. Kısmi davada saklı tutulan alacak bölümü için gerek kısmi dava karara bağlanmadan önce, gerekse daha sonra ayrı bir dava açılması usulen olanaklıdır. Uygulamada bu ayrı davaya ek dava denilmektedir. Yine kısmi davadan sonra açılan ek davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş olması ve davacının hukuki yararının bulunması koşullarının birlikte varlığı halinde, birden fazla ek dava açılması mümkündür. O halde, somut olayda, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutan davacının ıslah talebinden sonra, ek davalar yoluyla fark alacağını isteyebileceği sonucuna varılmaktadır.

Okumaya devam et

Dava Dilekçesinde Saklı Tutulmayan Bedele hükmedilemez / Islahla arttırılamaz

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 15. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2007/334
 • K. 2008/1286
 • T. 29.2.2008

• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Meskendeki Eksik İşlerin Davacılar Tarafından Karşılandığı – Davacıların Dava Dilekçesinde Saklı Tutmadığı Dükkana İlişkin Bedele Hükmedilemeyeceği/Islah İle Bu Bedelin Kabul Edilemeyeceği )

• EKSİK İŞ BEDELİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Bedel Belirlenirken Davacıların Arsa Payının Gözetileceği )

• TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Eksik İş Bedeli – Bilirkişi Raporuna ve Islah Dilekçesine Dayanarak Davacının Saklı Tutmadığı ve Dava Dilekçesinde Talep Etmediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği )

• ISLAH ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Eksik İş Bedeli – Davacıların Dava Dilekçesinde Saklı Tutmadığı Bedele Hükmedilemeyeceği/Islah İle Bu Bedelin Kabul Edilemeyeceği )

818/m.355

ÖZET : Dava, yanlar arasında yapıldığı bildirilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak açılmış olup; sözleşme uyarınca davacılara verilmesi gereken meskenin eksikliklerinin giderilmesi için yapılan masraf ile dükkandaki eksikliklerin giderilmesi bedellerinin tahsili istemlerine ilişkindir. Dava dilekçesi kapsamı incelendiğinde; “fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmadığı” açıkça anlaşıldığı gibi; eksik işlerin bir kısmının davacılarca giderilmesi sebebiyle harcanan bedelin dava konusu yapıldığı ve dükkanla ilgili dava dilekçesinde talebin yer almadığı görülmektedir. O halde, meskenle ilgili dava konusu edilen tutardan fazlasına mahkemece hükmedilemez. Mahkemece, davacı vekilince sunulan ıslah dilekçesi ve hükme dayanak alınan bilirkişi raporu dayanak alınarak dairedeki eksikliklerin bedeli olarak saptanan bedel tutarında tazminata hükmedilmiş olması isabetsizdir. Okumaya devam et

Açılan Kısmi Davada Zamanaşımı Sadece Bu Kısım İçin Kesilir

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 11. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/1891
 • K. 2004/11330
 • T. 22.11.2004

• TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya Ait Aracın Davalı Bankanın Zilyetliğinde ve Diğer Davalı Banka Görevlilerinin Gözetimindeyken Çalınması Nedeniyle )

• KISMİ DAVA ( Zamanaşımının Yalnızca Dava Açılan Kısım için Kesilmesi-Bu Nedenle Ek Davanın Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açılmasının Gerekmesi )

• KASKO SİGORTALI ARACIN ÇALINMASI ( Ortaya Çıkan Zarar için Açılan Kısmi Davada Zamanaşımı Dava Açılan Kısım için Kesildiğinden Islah ile Açılacak Ek Davanın Zamanaşımı Süresi İçinde Açılmasının Gerekmesi )

• ZAMANAŞIMI DEF’İ ( Aracın Çalınması Nedeniyle Sigorta Şirketine Karşı Açılan Kısmi Davada Zamanaşımı Sadece Bu Kısım için Kesildiğinden Islah ile Açılan Ek Dava için Yapılan Zamanaşımı İtirazının Kabulünün Gerekmesi )

• ISLAH ( Açılan Kısmi Davada Zamanaşımı Yalnızca Bu Kısım için Kesildiğinden Islah ile Artırılan Kısım için Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olmasının Gerekmesi )

1086/m.83

6762/m.1268

ÖZET : Kısmi dava açılmış olması halinde, zamanaşımı yalnızca açılmış olan kısım için kesilir, ek davanın da zaman aşımı süresi dolmadan açılması şarttır. Kısmi davada, zamanaşımı yalnızca dava açılan kısım için kesildiğinden ıslahla artırılan miktar için de zaman aşımı süresinin dolmamış olması gerekir. Okumaya devam et

Dava Konusunun Islah Yoluyla Artırılması / Hakların Saklı Tutulması

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 3. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2009/2070
 • K. 2009/3584
 • T. 9.3.2009

• ISLAH ( Açılan Davada Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmadığı – Sonradan Islah Yolu İle Talep Miktarının Artırılmasının Davalının Açıkça Muvafakat Etmesi Hali Dışında Mümkün Olmadığı )

• FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI ( Alacaklının Davalının Açıkça Muvafakat Etmesi Hali Dışında Sonradan Islah Yolu İle Talep Miktarının Artırılmasının Mümkün Olmadığı )

• KISMİ DAVA ( Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmuş Olan Davacının Dilerse Ek Dava Açmak Yerine Saklı Tuttuğu Alacak Bölümü İçin Kısmi Dava İçerisinde Islah Yoluyla Talepte Bulunabileceği )

• DAVA KONUSUNUN ISLAH YOLUYLA ARTIRILMASI ( Açılan Davada Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmadığı – Sonradan Islah Yolu İle Talep Miktarının Artırılmasının Davalının Açıkça Muvafakat Etmesi Hali Dışında Mümkün Olmadığı )

1086/m.83. 87, 185

ÖZET : Uyuşmazlık, açılan davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmaması halinde, sonradan ıslah yolu ile talep miktarının artırılmasının usulen mümkün olup olmaması noktasında toplanmaktadır. Kısmi davada fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmuş olan davacının, dilerse, ek dava açmak yerine, saklı tuttuğu alacak bölümü için o ( kısmi ) dava içerisinde ıslah yoluyla talepte bulunabilmesi mümkündür. Dava konusunun ıslah yoluyla artırılabilmesi, ancak davacının kısmi dava açmış bulunmasına ve hakların saklı tutulmuş olmasına bağlıdır. Aksi halde, ıslah yolu ile dava konusunu artırılabilme olanağı yoktur. Bundan dolayı da davasında fazla hak bakımından ihtirazı kayıt bildirmemiş olan alacaklının davalının açıkça muvafakat etmesi hali dışında, bu alacak bölümü yönünden ıslah yoluyla talebini artıramaz.

Somut olayda, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmayan ( kısmi dava açmayan ) davacının ıslah ettiği miktar yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00