kamu ihale hukuku

Kamu ihalelerine Katılmaktan Yasaklanma Kararına İtiraz Süresi

  • T.C. Danistay
  • 13.Dairesi
  • Esas: 2012/731
  • Karar: 2013/687
  • Karar Tarihi: 12.03.2013

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – İDARİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA SÜRENİN HESABINDA BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK YAZILI BİLDİRİMİN ESAS ALINACAĞI – DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞLEYEBİLMESİ İÇİN İDARİ İŞLEMİN YAZILI OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Anayasa’nın ilgili maddesinde, idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin hesabında başlangıç tarihi olarak yazılı bildirimin esas alınacağı kurala bağlanmış olduğundan, subjektif işlemlere karşı açılacak idari davalarda, dava açma süresinin işlemeye başlayabilmesi için idari işlemin ilgilisine yazılı olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu, yasaklama kararlarının ilanı gereken düzenleyici işlem niteliği taşımadığı dikkate alındığında, bakılan davanın, dava konusu işlemin öğrenilmesi üzerine yasal süre içerisinde açıldığının kabulü gerektiğinden ve 22.10.2004 tarihinde davacı tarafından öğrenilen işleme karşı açılan davanın süresinde olduğu anlaşıldığından, İdare Mahkemesince davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken süre aşımı nedeniyle davanın reddi yolunda verilen kararda usule uygunluk bulunmamaktadır.

(2709 S. K. m. 11, 125) (2577 S. K. m. 7) (2886 S. K. m. 83, 84) Okumaya devam et

Kamu İhalelerinden Yasaklanma Kararının İptali

  • T.C. Danistay
  • 13.Dairesi
  • Esas: 2013/1279
  • Karar: 2013/2292
  • Karar Tarihi: 19.09.2013

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – İHALE SONRASI İMZALANAN SÖZLEŞMEDEKİ TAAHHÜTLERE AYKIRI EDİM NEDENİYLE YASAKLAMA İŞLEMİ TESİS EDİLMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU – TEMYİZE KONU MAHKEME KARARINDA HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞI

ÖZET: Somut olayda, ihale sonrası imzalanan sözleşmedeki taahhütlere aykırı edim nedeniyle yasaklama işlemi tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu dikkate alındığında, davaya konu edilen yasaklama işleminde hukuka uygunluk ve davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

(4734 S. K. m. 1, 2, 3) (4735 S. K. m. 25, 26) (5326 S. K. m. 4) (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik m. 98, 99, 107) Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00