Boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma Davasında Malların Durumu

 • T.C. YARGITAY
 • 8.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2011/3104
 • Karar: 2011/5254
 • Karar Tarihi: 20.10.2011

KATKI PAYI DAVASI – MAL AYRILIĞI REJİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMDE EDİNİLEN TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREĞİ – KATKI MİKTARININ DAVACIYA SAĞLAYACAĞI ARTIŞ GÖZETİLEREK DAVACININ KATKI PAYI ALACAĞININ BULUNMASI

ÖZET: Boşanma davasının açıldığı ve mal rejiminin sona erdiği 20.2.2003 tarihindeki gerçek değerinin uzman bilirkişilerce tespit edilmesi, davacıya ait katkı oranının taşınmazın gerçek değerinin tespit edildiği tarihteki değeriyle çarpılması sonucu davacının katkı alacağının hesaplanması ve hüküm altına alınması, sağlıklı bir sonuca ulaşmak için dosyanın uzman bilirkişilere verilerek açıklanan konularda gerekli ve hükme esas olacak raporun alınması ve ondan sonra davacının her iki taşınmaza yaptığı katkı miktarları hakkında hüküm kurulması düşünülmelidir. Okumaya devam et

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

 • T.C. YARGITAY
 • 2.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2012/135
 • Karar: 2012/1693
 • Karar Tarihi: 30.01.2012

BOŞANMA DAVASI – DAVACI KADINA DAVAYA ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI OLARAK DEVAM ETMEK İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİN SORULMASI – TARAFLARA DELİL BİLDİRME İMKANI SAĞLANARAK DELİLLERİN TOPLANMASI İLE GERÇEKLEŞECEK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ

ÖZET: Mahkemece, davalı koca temyiz dilekçesinde boşanmak istemediğini bildirdiğinden; davacı kadına, davaya Türk Medeni Kanunu uyarınca çekişmeli boşanma davası olarak devam etmek isteyip, istemediğinin sorulması; devam etmek istemediği takdirde davanın reddine; devam etmek istediğinde ise, taraflara delil bildirme imkanı sağlanarak bildirildiğinde delillerin toplanması ile gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesi gerekir. Açıklanan hususlar gözetilmeden; davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. Okumaya devam et

Aslolan tanıkların doğruyu söylemiş olmalarıdır-akrabaların şahitliği

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 1990/8485
 • K. 1990/13518
 • T. 21.12.1990

• BOŞANMA DAVASI ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle )

• ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA ( Aksine Ciddi ve İnandırıcı Delil Olmaması Nedeniyle Asıl Olanın Tanıkların Doğruyu Söylemiş Olmaları )

• TANIK ANLATIMI ( Aksine Ciddi ve İnandırıcı Delil Olmaması Nedeniyle Asıl Olanın Tanıkların Doğruyu Söylediklerinin Kabulü )

1086/m.
743/m. Okumaya devam et

Boşanma Davasında Cevap Süresi

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 1986/2029
 • K. 1986/4155
 • T. 21.4.1986

• BOŞANMA DAVASINDA CEVAP SÜRESİ
743/m.150

ÖZET : Dava dilekçesinde cevap süresi yazılı değilse Kanunda öngörülen on günlük cevap müddeti tanınmış sayılır.

Dava dilekçesinde belirtilmese dahi cevap için kanunda yazılı 10 günlük süreye uyulması zorunludur. Ancak davaya 10 gün içinde cevap verilmemesi, delil ibraz etmek hakkını ortadan kaldırmaz. Şu durumda davalıyı delillerini göstermek üzere imkan tanınmadan, cevap için kanuni süreyi geçirdiğinden söz edilerek savunma hakkının kısıtlanması Usul ve Kanun’a aykırıdır.

Boşanmada Yetkili Mahkeme

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2007/2450
 • K. 2007/16188
 • T. 21.11.2007

• BOŞANMADA YETKİLİ MAHKEME ( Eşlerden Birinin Yerleşim Yeri veya Davadan Önce Son Defa Altı Aydan Beri Birlikte Oturdukları Yer Mahkemesi Olduğu )

• YERLEŞME AMACIYLA OTURMA ( Davacı Kadının Ailesinin Yanında Geçirdiği 1 Yıla Yakın Süre Nazara Alındığında Bu Yere Yerleşme Amacıyla Bulunduğunun Kabulü Gerektiği – Boşanma Davasında Yetki )

4721/m.168

ÖZET : Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Tarafların evlendikten sonra üç ay birlikte kaldıkları sabit olmakla, altı aydan beri birlikte oturma hususu gerçekleşmemiştir.

Okumaya devam et

Boşanmada Dava Sebebinin Değiştirilmesi

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • Esas: 2004/16641
 • Karar: 2005/1568 T.
 • Tarih: 8.2.2005

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davacı, dava dilekçesinde; dava sebebi olarak “… red kararının kesinleşmesinden itibaren üç yıl geçmesi ve bu süre içinde ortak hayatın kurulamamış olmasını” göstermiş sonradan 2.4.2004 tarihinde verdiği dilekçesinde, dava sebebini değiştirerek ( HUMK. md. 185 /2 ) ” … ayrılık süresi içinde davalının küfür ve hakaretine maruz kaldığını..” belirterek evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini istemiştir. Davacı vekilinin bu dilekçesi karşı taraf vekiline 12.04.2004 tarihinde tebliğ edildiği halde, davalı vekili buna karşı koymamış, dava sebebinin değiştirilmesine zımni olarak muvafakat etmiştir. Bu durumda değiştirilen dava sebebi doğrultusunda davaya devam edilmesi ve tarafların gösterdikleri delillerin bu sebep çerçevesinde toplanıp değerlendirilmesi, hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, dava sebebinin değiştirilmesine, davalının zımni olarak muvafakat ettiği ( HUMK. md. 185/2 ) gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00