Ankara aile mahkemesi avukatı

Katkı Payı alacağında fedakarlığın denkleştirilmesi ve hakkaniyet ilkeleri

T.C. YARGITAY

8.Hukuk Dairesi
Esas:  2010/5612
Karar: 2011/343
Karar Tarihi: 25.01.2011

KATKI PAYI VE KATILMA ALACAĞI DAVASI – DAVACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI BİR KATKISININ BULUNUP BULUNMADIĞI – DAVACININ ÇALIŞTIĞI ÇALIŞMA SÜRESİNİN GÖZ ÖNÜNDE TUTULDUĞU – EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ – FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ VE HAKKANİYET İLKELERİ

ÖZET: Uyuşmazlık konusu katkı payı alacağı ile edinilmiş mallara katılma alacağının mahkeme hakimince hesaplandığı, sonuç olarak bağımsız bölüm nedeniyle hesaplanan katkı payı alacağı ve edinilmiş mallara katılma alacağının belirlendiği ve bu miktarların hüküm altına alındığı görülmüştür. İşe giriş bildirgesine göre davacının 1.11.1989 tarihinde işe başladığı ve çalışmasını 2002 yılına kadar sürdürdüğü görülmektedir.  Davacının çalıştığı çalışma süresi göz önünde tutulduğunda ve bu çalışmasıyla gelirde elde ettiği gözetildiğinde davacının uyuşmazlık konusu taşınmaza bir katkısının bulunmadığı düşünülemez. Aksi durum hayatın olağan akışına aykırı düşer.  Davalı ise Türk silahlı kuvvetler de doktor olarak çalıştığı ve 18.1.2000 tarihinde ayrıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıldıktan sonraki çalışmalarına ilişkin belgeler ise dosya arasında yer almamaktadır. Okumaya devam et

Boşanmada Dava Sebebinin Değiştirilmesi

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 2. HUKUK DAİRESİ
  • Esas: 2004/16641
  • Karar: 2005/1568 T.
  • Tarih: 8.2.2005

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davacı, dava dilekçesinde; dava sebebi olarak “… red kararının kesinleşmesinden itibaren üç yıl geçmesi ve bu süre içinde ortak hayatın kurulamamış olmasını” göstermiş sonradan 2.4.2004 tarihinde verdiği dilekçesinde, dava sebebini değiştirerek ( HUMK. md. 185 /2 ) ” … ayrılık süresi içinde davalının küfür ve hakaretine maruz kaldığını..” belirterek evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini istemiştir. Davacı vekilinin bu dilekçesi karşı taraf vekiline 12.04.2004 tarihinde tebliğ edildiği halde, davalı vekili buna karşı koymamış, dava sebebinin değiştirilmesine zımni olarak muvafakat etmiştir. Bu durumda değiştirilen dava sebebi doğrultusunda davaya devam edilmesi ve tarafların gösterdikleri delillerin bu sebep çerçevesinde toplanıp değerlendirilmesi, hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, dava sebebinin değiştirilmesine, davalının zımni olarak muvafakat ettiği ( HUMK. md. 185/2 ) gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00