alacağın temliki

Alacağın Temliki – Yazılı Olma Şekil Şartı

  • T.C. YARGITAY
  • 3.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2010/2045
  • Karar: 2010/5165
  • Karar Tarihi: 25.03.2010

ECRİMİSİL DAVASI – ECRİMİSİLİN NİTELİĞİ – ALACAĞIN TEMLİKİNİN YAZILI OLMAK ŞARTIYLA GEÇERLİ OLACAĞI – DAVACININ DİĞER PAYDAŞLARIN PAYI YANINDA ECRİMİSİL HAKKINI DA TEMELLÜK ETTİĞİ – TEMLİKİN BORÇLUYU BAĞLAYICI OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Ecrimisil, kötüniyetli zilyedin hak sahibine ödemekle yükümlü bulunduğu bir tür haksız fiil tazminatı olduğu kabul edildiğine ve alacağın temliki ister sözleşmeye, ister yasa hükmüne isterse yargı kararına dayansın yalnızca yazılı olma şekil şartına uyulmakla geçerli olacağına göre davacının sair paydaşların payını tapuda devralmasının yanısıra ayrıca ve açıkça yazılı belge ile ecrimisil hakkını da temellük ettiği, bu temlikin borçlu (davalıyı) bağlayıcı olduğu gözetilerek 1/4 pay karşılığı ecrimisile hükmedilmesi gerekir.

(4721 S. K. m. 995) (818 S. K. m. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172) (YHGK. 01.03.2006 T. 2006/21-5 E. 2006/33 K.) Okumaya devam et

Alacağın Temliki Borçlunun Kabulüne Bağlı Değildir

  • T.C. YARGITAY
  • Hukuk Genel Kurulu
  • Esas:  2010/11-118
  • Karar: 2010/148
  • Karar Tarihi: 17.03.2010

ALACAK DAVASI – ALACAĞIN TEMLİKİ – ŞAHSİ HAKKIN DEVRİNİN GEÇERLİ OLDUĞU VE PAMUK DESTEKLEME PRİMİNİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BANKAYI BAĞLADIĞI – DAVANIN REDDİNİNİ İSABETSİZ OLUŞU – DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava konusu olayda, davacı ile davalı B. arasında Devir Temlik Senedi ile davalı B.’in diğer davalı banka nezdinde tahakkuk eden 1999-2000 yılı pamuk ürün bedeline ait alacağı olan destekleme primi bedelinden …USD’lik kısmı davacıya temlik edilmiş ve davalı bankaya da 22.03.2001 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu itibarla mahkemece, davalı B.’in şahsi hakkını davacıya devir etmesi geçerli olduğu ve pamuk destekleme primini ödemekle yükümlü davalı bankayı bağladığı gözetilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalı banka yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

(818 S. K. m. 162, 163, 165) Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız