Şirket Hissesinin Devri

  • T.C. YARGITAY
  • 11.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2010/3356
  • Karar: 2011/6803
  • Karar Tarihi: 06.06.2011

ALACAK DAVASI – LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ – DEVİR TARİHİNDEN ÖNCE İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMENİN GERÇEK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILARAK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, limited şirket hisse devrinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, şirket işçisinin şirket aleyhine dava açtığı, icra takibi yaptığı da dosya kapsamından sabittir. Davacı, işçiye ödeme yaptığına dair belge de ibraz ettiğine göre, mahkemece ödemenin geçerliliği hususunda tereddüte düşüldüğü takdirde, ödemenin gerçek olup olmadığı araştırılarak, gerektiğinde dava dışı işçinin bu husustaki bilgisine başvurularak ve şirket kayıtları da bu yönden incelettirilmek suretiyle neticesine göre bir karar vermek gerekirken, ödeme belgesinin yeterli olmadığından bahisle hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

(1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 32, 41, 57)

Dava: Taraflar arasında görülen davada Kdz. Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23.7.2009 tarih ve 2007/383-2009/498 Sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E… K… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, davalının sahibi bulunduğu şirketi 4.8.2003 tarihinde devrettiğini, aralarındaki sözleşmeye göre devir öncesi borçlardan davalının sorumlu olacağını, devirden önceki tarihte iş akdine son verilen A. A.’nın iş mahkemesinde ücret, fazla mesai, izin, kıdem tazminatı talebinde bulunduğunu, hükmedilen bedelin ödendiğini ileri sürerek, 4.830 TL’nin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin davacı şirkette daha önceden 20 adet hissesinin bulunduğunu, bunu şu andaki şirket temsilcisi V. G.’e devrettiğini, şirket devrinin söz konusu olmadığını, 29.9.2003 tarihli noter devir sözleşmesinde devir öncesi borçlardan sorumlu olacağına dair kayıt bulunmadığını, limited şirket ortaklarının şahsi sorumluluğu olmadığını, ancak taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumlu bulunduklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının iş mahkemesinin hüküm aldığı miktarı ödediğine dair A. A. imzalı adi belgeyi ibraz ettiği, şirket karar defterinde ödemenin yapıldığına dair hüküm bulunmadığı ve davacının da ödemenin şirket tarafından yapıldığına ilişkin belge ibraz etmediği, iddianın ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, limited şirket hisse devrinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, davacı, eski ortağı bulunan davalının dava dışı devralanla yaptığı 4.8.2003 tarihli sözleşmede devir tarihinden önceki borçları ödemeyi taahhüt ettiğini, devir işleminin bilahare ikmal edildiğini, şirketin devir tarihinden önceki bir dava sebebiyle şirket işçisi A. A.’ya ödeme yaptığını belirterek işbu davayı açmış ve mahkemenin de kabulünde olduğu üzere böyle bir sözleşmenin varlığı sabit olmuştur.

Öte yandan, şirket işçisinin şirket aleyhine dava açtığı, icra takibi yaptığı da dosya kapsamından sabittir. Davacı, işçiye ödeme yaptığına dair belge de ibraz ettiğine göre, mahkemece ödemenin geçerliliği hususunda tereddüte düşüldüğü takdirde, ödemenin gerçek olup olmadığı araştırılarak, gerektiğinde dava dışı işçinin bu husustaki bilgisine başvurularak ve şirket kayıtları da bu yönden incelettirilmek suretiyle neticesine göre bir karar vermek gerekirken, ödeme belgesinin yeterli olmadığından bahisle yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 06.06.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00