İhaleye fesat karıştırma – Haksız çıkar

    • T.C. YARGITAY
    • 5.Ceza Dairesi
    • Esas: 2013/5035
    • Karar: 2014/10116
    • Karar Tarihi: 27.10.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – CEZALARIN ÜST SINIRLARI İTİBARİYLE ASLİ VE İLAVE ZAMANAŞIMINA TABİ OLDUĞU – SON SUÇ TARİHİ İLE İNCELEME GÜNÜ ARASINDA SÜRELERİN GERÇEKLEŞTİĞİ – SANIKLAR HAKKINDAKİ KAMU DAVALARININ AYRI AYRI DÜŞMESİ GEREĞİ

ÖZET: Olayda cezalarının üst sınırları itibariyle 765 sayılı TCK’nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde belirlenen yedi yıl altı aylık asli ve ilave zamanaşımına tabi olduğu, son suç tarihi olan 2003 yılı ile inceleme günü arasında bu sürelerin gerçekleştiği anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi ile 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilmek suretiyle hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden sanıklar hakkındaki kamu davalarının zamanaşımı sebebiyle ayrı ayrı düşmesi gerekir.

(5271 S. K. m. 260) (765 S. K. m. 102, 104, 205, 366)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

CMK’nın 260/1. maddesine göre ihaleye fesat karıştırma ve 3628 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından katılan sıfatını alabilecek surette zarar görmüş olan Hazinenin kanun yoluna başvurma hakkının bulunması ve hükümlerin vekili tarafından temyiz edilmesi karşısında 3628 sayılı Yasanın 18. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak katılma talebinin kabulüne karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 205. maddesinde belirtilen ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için sanıkların kendileri veya üçüncü kişiler lehine haksız çıkar sağlamasının gerektiği ve bunun suçun maddi unsuru olduğu, alım satımın uygulama usul ve şekillerine aykırı davranılması veya ihale tamamlandıktan sonra yapılan usulsüz eylemlerin alım satıma fesat karıştırma suçunu oluşturmayacağı, somut olayda, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü C. Ü. Y., tesisler şube müdürü Ş. K., şube müdürleri E. P., R. İ., O. Ü., R. İ., İ. N. Ş., Gençlik Merkezi müdürü İ. S., ayniyat memuru, O. A. .A., muhasebe şefi İ. S., muhasebe elemanı E. (G.) K., inşaat teknisyeni H. T. ve depocu Ahmet Acar’a 31/03/2004 tarihli iddianameyle yüklenilen Antalya Gençlik Şube İl Müdürlüğünce bir kısım yapım ve onarım işlerinde onay ve teklifler alınmadan firmaların işe başlatılmasından sonra teklif mektuplarının işi yapan firmalar tarafından doldurulup elden getirilmesi, hazırlanan teklif mektuplarına göre ihale kararının komisyon üyelerine imzalatılması ve firmalara ödeme yapılması, ilde kadrolu inşaat mühendisi ve teknikeri bulunmasına rağmen bir metraj ve hakediş hazırlatılıp buna göre muayene ve kabul işleminin yapılmaması, Antalya Gençlik Spor ve İl müdürlüğü Hizmet Binası yanına demirden üstü kapalı bir garaj yapım ihalesinin Taşra Teşkilatı Bütçe, İhale, Muhasebe ve Bilet Yönetmeliğinde öngörülen şekil hükümlerine aykırı şekilde yapılması, garaj imalatında % 57 eski demir kullanılması, 2500 kişilik kapalı yüzme havuzunun yıkılmasından sonra inşaatta çıkan hurda demirin betondan ayrılması sağlanmadan götürü fiyatla satılması, Atatürk Stadı yanındaki otopark alanının tüketici günü düzenlemek için fuarcılık hizmetine verilmesinde komisyon aracılığıyla tahsis ücreti belirlenmesi gerekirken buna uyulmaması, 1999-2000, 2001-2002, 2002-2003 futbol sezonlarında Atatürk Stadyumu’nun saha kenarlarında kullanılan reklam panolarının sözleşme yapılmadan kiraya verilmesi şeklindeki isnatların sübutu halinde ancak suç tarihi itibariyle lehe olan 765 sayılı TCK’nın 366. maddesinde yer alan resmi alım satıma fesat karıştırma, birleştirmeye konu 2003/8385 sayılı iddianameyle C. Ü. Y., Ş. K., R. İ., R. İ. ve E. Y.’ye yüklenen eylemlerin mahiyetine göre sübutu halinde aynı Kanunun 240/1. maddesinde yer alan görevi kötüye kullanma suçlarını oluşturabileceği, gerek bu suçların gerekse C. Ü. Y. ve Ş. K.’ya yüklenen 3628 sayılı Yasaya muhalefet suçunun öngörülen cezalarının üst sınırları itibariyle 765 sayılı TCK’nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde belirlenen yedi yıl altı aylık asli ve ilave zamanaşımına tabi olduğu, son suç tarihi olan 2003 yılı ile inceleme günü arasında bu sürelerin gerçekleştiği anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi ile 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilmek suretiyle hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden sanıklar hakkındaki kamu davalarının aynı Yasanın 322 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle ayrı ayrı DÜŞMESİNE, 27.10.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00