Boşanma’da yabancı mahkeme kararlarının Tanınması / gerekli belgeler

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No                     :2009/16839

Karar No                  :2010/6274

YARGITAY İLAMI

   .

Mahkemesi               :Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi

.

Tarihi                        :30/9/2003

Numarası                  :Esas No: 2003/60  Karar No: 2003/81

Davacı                        :A. A.

Davalı                        :O. A.

.

Dava Türü                 :Tanıma (Boşanma)

  ,

 Temyiz Eden            :Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

.

          Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

.

         Davacı vekili tarafından açılan davada; davacı Ayşe Akşar ile davalı Oğuz Akşar’ın Amerika Newyork Evlilik Bölümü 4. Yüksek Mahkemesinin 13/5/2003 gün ve 03-301107 endeks nolu kararı ile boşandıkları, kararın kesinleştiği belirtilerek; söz konusu kararın tanınmasının talep edildiği ve mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

.

          Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 37. maddesinde dilekçeye eklenecek belgeler belirtilmiş olup; bu hükme göre, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ve belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur.

 .

        Söz konusu ilamın kesinleştiğini gösteren ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ve belge ile bunun onanmış tercümesi dosyada bulunmadığı halde yargılamaya devamla hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

 .

          SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 1/4/2010 

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00