3-İŞ HUKUKU

1 19 20 21

4857 sayılı İş Kanunu

 

1. BÖLÜM “Genel Hükümler”

– Amaç ve kapsam

MADDE 1. – Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar. Okumaya devam et

2926 S.Y.’ya ilgili önemli TEBLİĞ

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

2926 sayılı Kanuna gore sigortalı sayıldıkları halde Bağ-Kur’a kayıt ve tescillerini yaptırmamış veya Kurum tarafından re’sen kaydı yapılmamış çiftçilerimizin, sattıkları ürün bedellerinden 1/4/1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, sigortalı sayılmalarına dair Tebliğ 22.05.2007 tarih ve 26529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ uyarınca; 2926 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde, Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen üç aylık süre içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalıların tescil işlemleri, Kanunun 9’uncu maddesine göre Kurumca re’sen yapılmakta ve sigortalıların hak ve yükümlülükleri de kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır.

Kanunun 2’nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde Kuruma kayıt ve tescilleri yapılmamış ve bu Tebliğ uyarınca sattıkları ürün bedellerinden 01.04.1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapılan çiftçilerin, tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılacaktır. Sigortalılıkları bu şekilde başlatılan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini devam ettirmeleri koşuluyla, sigortalılıkları devam ettirilecektir.

  Okumaya devam et

1 19 20 21
DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00