b) Boşanma & Aile – Yargıtay Kararları

Boşanma Davasında Cevap Süresi

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 1986/2029
 • K. 1986/4155
 • T. 21.4.1986

• BOŞANMA DAVASINDA CEVAP SÜRESİ
743/m.150

ÖZET : Dava dilekçesinde cevap süresi yazılı değilse Kanunda öngörülen on günlük cevap müddeti tanınmış sayılır.

Dava dilekçesinde belirtilmese dahi cevap için kanunda yazılı 10 günlük süreye uyulması zorunludur. Ancak davaya 10 gün içinde cevap verilmemesi, delil ibraz etmek hakkını ortadan kaldırmaz. Şu durumda davalıyı delillerini göstermek üzere imkan tanınmadan, cevap için kanuni süreyi geçirdiğinden söz edilerek savunma hakkının kısıtlanması Usul ve Kanun’a aykırıdır.

Boşanmadan Sonraki Manevi Tazminatın Kesinleşmeden İcrası

 • YARGITAY
 • HUKUK GENEL KURULU
 • ESAS: 2001/12-206
 • KARAR: 2001/217
 • TARİH: 28.2.2001

• BOŞANMA KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT ( Karar Kesinleşmeden İcraya Konabileceği )
• MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONABİLMESİ ( Boşanma Kararı Kesinleştikten Sonra Hükmedilen )
• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Boşanmayla Birlikte Hükmedilen Manevi Tazminatın Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı Gerekçesiyle )
• ŞİKAYET ( Boşanma Nedeniyle Hükmedilen Manevi Tazminata İlişkin Kararın Kesinleşmeden İcraya Konduğu Gerekçesiyle Takibin İptali Talebi )
2004/m.16

ÖZET : Davacı, manevi tazminata ilişkin kararın kesinleşmeden icraya konulamayacağı iddiasıyla takibin iptalini talep etmiştir. Kural olarak, boşanma ilamı ile birlikte hükmedilen manevi tazminatın boşanma kararının eklentisi olması nedeniyle boşanma ilamı kesinleşmeden icraya konulması mümkün değildir. Somut olayda, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra manevi tazminata hükmedilmiştir. Bu durumda manevi tazminata ilişkin kararın icraya konabilmesi için kesinleşmesine gerek yoktur.

Boşanmada Yetkili Mahkeme

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2007/2450
 • K. 2007/16188
 • T. 21.11.2007

• BOŞANMADA YETKİLİ MAHKEME ( Eşlerden Birinin Yerleşim Yeri veya Davadan Önce Son Defa Altı Aydan Beri Birlikte Oturdukları Yer Mahkemesi Olduğu )

• YERLEŞME AMACIYLA OTURMA ( Davacı Kadının Ailesinin Yanında Geçirdiği 1 Yıla Yakın Süre Nazara Alındığında Bu Yere Yerleşme Amacıyla Bulunduğunun Kabulü Gerektiği – Boşanma Davasında Yetki )

4721/m.168

ÖZET : Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Tarafların evlendikten sonra üç ay birlikte kaldıkları sabit olmakla, altı aydan beri birlikte oturma hususu gerçekleşmemiştir.

Okumaya devam et

Boşanmada Dava Sebebinin Değiştirilmesi

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • Esas: 2004/16641
 • Karar: 2005/1568 T.
 • Tarih: 8.2.2005

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davacı, dava dilekçesinde; dava sebebi olarak “… red kararının kesinleşmesinden itibaren üç yıl geçmesi ve bu süre içinde ortak hayatın kurulamamış olmasını” göstermiş sonradan 2.4.2004 tarihinde verdiği dilekçesinde, dava sebebini değiştirerek ( HUMK. md. 185 /2 ) ” … ayrılık süresi içinde davalının küfür ve hakaretine maruz kaldığını..” belirterek evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini istemiştir. Davacı vekilinin bu dilekçesi karşı taraf vekiline 12.04.2004 tarihinde tebliğ edildiği halde, davalı vekili buna karşı koymamış, dava sebebinin değiştirilmesine zımni olarak muvafakat etmiştir. Bu durumda değiştirilen dava sebebi doğrultusunda davaya devam edilmesi ve tarafların gösterdikleri delillerin bu sebep çerçevesinde toplanıp değerlendirilmesi, hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, dava sebebinin değiştirilmesine, davalının zımni olarak muvafakat ettiği ( HUMK. md. 185/2 ) gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Boşanmadaki hukuki sebep ıslah’la değiştirilemez.

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2007/5312
 • K. 2008/3245
 • T. 12.3.2008

• BOŞANMA ( Akıl Hastalığı Olduğu Anlaşılan Kadının Hareketleri İradi Olmadığından Kocanın “Şiddetli Geçimsizliğe” Dayanarak Açtığı Davanın Kabul Edilemeyeceği )
• DAVADA HUKUKİ NEDENİN ISLAH YOLUYLA DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ (Boşanma)
4721/m.165,166

ÖZET : Akıl hastalığı olduğu anlaşılan kadının hareketleri iradi olmadığından kocanın “şiddetli geçimsizliğe” dayanarak açtığı dava kabul edilemez. Davadaki “hukuki sebep” ıslah yoluyla değiştirilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Okumaya devam et

Boşanma kesinleşinceye kadar maddi-manevi tazminat istenebilir

 •  T.C.
 • YARGITAY
 • 2.Hukuk Dairesi
 • Esas: 2003/1776
 • karar: 2003/2845
 • Karar Tarihi: 04.03.2003

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Okumaya devam et

Zina-3. kişinin sorumluluğu

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 4. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/10434
 • K. 2005/4506
 • T. 28.4.2005

• ZİNA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Dışı Eşi İle Davalı Arasında Bir Yakınlaşma Bulunduğu Anlaşılmasına Göre Davacının Aile Bütünlüğüne Haksız Bir Saldırı Oluşturduğu Benimsenerek Kabulü Gereği )

• EŞİN RIZASIYLA YAPTIĞI ZİNA ( Davalının Davacının Eşinin Rızası İle De Olsa Yapması Halinde Davacının Aile Bütünlüğüne Haksız Bir Saldırı Oluşturduğu Benimsenerek Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )

• AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRI ( Davalının Davacının Eşinin Rızası İle De Olsa Zina Yapması Halinde Davacının Aile Bütünlüğüne Haksız Bir Saldırı Oluşturduğu Benimsenerek Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )

818/m.49

ÖZET: Ceza mahkemesinin gerekçesinde belirlenen olgular itibariyle, davacının eşinin rızası ile de olsa, davacının eşi ile davalı arasında bir yakınlaşma bulunduğu anlaşılmaktadır. Yerel mahkemece, bu durumun davacının aile bütünlüğüne haksız bir saldırı oluşturduğu benimsenerek davacı yararına manevi tazminat takdir edilmesi gerektiğinin gözetilmemiş olması usul ve yasaya uygun değildir.

Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız