7- TİCARET HUKUKU

Trafik kazasında Sigorta Şirketine Başvurma

Trafik kazasında bir yaralanmanız söz konusu olduysa kaza tarihinden itibaren 8 yıl içinde Sigorta şirketine başvurmak gerekir.
Yakınınızın trafik kazası sonucu ölümü söz konusu olduysa bu sefer kendiniz ve yakınınızın diğer hak sahipleri için başvuru süresi 15 yıldır.
Kazaya karışan kusurlu kişi hakkında Ceza Davası açılmışsa zamanaşımı süresi uzatılmış Ceza Zamanaşımı kadardır.

Maluliyet durumunuz tam tespit edilmeden (hastaneden kesin rapor verilmeden) sigorta şirketine başvurmanızı önermiyorum.

Sigorta şirketi çeşitli sebeplerle ödeme yapmaz ise Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru hakkınız var.
Sigorta şirketi her ne şekilde ödeme yaparsa yapsın, ödenen miktarı bir uzmana kontrol ettirmeden Feragat ve İbra belgesi imzalamayınız.

02.01.2019 Av. İlknur SEZGİN TEMEL

Kamu ihalelerine Katılmaktan Yasaklanma Kararına İtiraz Süresi

 • T.C. Danistay
 • 13.Dairesi
 • Esas: 2012/731
 • Karar: 2013/687
 • Karar Tarihi: 12.03.2013

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – İDARİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA SÜRENİN HESABINDA BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK YAZILI BİLDİRİMİN ESAS ALINACAĞI – DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞLEYEBİLMESİ İÇİN İDARİ İŞLEMİN YAZILI OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Anayasa’nın ilgili maddesinde, idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin hesabında başlangıç tarihi olarak yazılı bildirimin esas alınacağı kurala bağlanmış olduğundan, subjektif işlemlere karşı açılacak idari davalarda, dava açma süresinin işlemeye başlayabilmesi için idari işlemin ilgilisine yazılı olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu, yasaklama kararlarının ilanı gereken düzenleyici işlem niteliği taşımadığı dikkate alındığında, bakılan davanın, dava konusu işlemin öğrenilmesi üzerine yasal süre içerisinde açıldığının kabulü gerektiğinden ve 22.10.2004 tarihinde davacı tarafından öğrenilen işleme karşı açılan davanın süresinde olduğu anlaşıldığından, İdare Mahkemesince davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken süre aşımı nedeniyle davanın reddi yolunda verilen kararda usule uygunluk bulunmamaktadır.

(2709 S. K. m. 11, 125) (2577 S. K. m. 7) (2886 S. K. m. 83, 84) Okumaya devam et

Kamu İhalelerinden Yasaklanma Kararının İptali

 • T.C. Danistay
 • 13.Dairesi
 • Esas: 2013/1279
 • Karar: 2013/2292
 • Karar Tarihi: 19.09.2013

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – İHALE SONRASI İMZALANAN SÖZLEŞMEDEKİ TAAHHÜTLERE AYKIRI EDİM NEDENİYLE YASAKLAMA İŞLEMİ TESİS EDİLMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU – TEMYİZE KONU MAHKEME KARARINDA HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞI

ÖZET: Somut olayda, ihale sonrası imzalanan sözleşmedeki taahhütlere aykırı edim nedeniyle yasaklama işlemi tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu dikkate alındığında, davaya konu edilen yasaklama işleminde hukuka uygunluk ve davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

(4734 S. K. m. 1, 2, 3) (4735 S. K. m. 25, 26) (5326 S. K. m. 4) (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik m. 98, 99, 107) Okumaya devam et

İhaleye fesat karıştırma – Haksız çıkar

 • T.C. YARGITAY
 • 5.Ceza Dairesi
 • Esas: 2013/5035
 • Karar: 2014/10116
 • Karar Tarihi: 27.10.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – CEZALARIN ÜST SINIRLARI İTİBARİYLE ASLİ VE İLAVE ZAMANAŞIMINA TABİ OLDUĞU – SON SUÇ TARİHİ İLE İNCELEME GÜNÜ ARASINDA SÜRELERİN GERÇEKLEŞTİĞİ – SANIKLAR HAKKINDAKİ KAMU DAVALARININ AYRI AYRI DÜŞMESİ GEREĞİ

ÖZET: Olayda cezalarının üst sınırları itibariyle 765 sayılı TCK’nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde belirlenen yedi yıl altı aylık asli ve ilave zamanaşımına tabi olduğu, son suç tarihi olan 2003 yılı ile inceleme günü arasında bu sürelerin gerçekleştiği anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi ile 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilmek suretiyle hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden sanıklar hakkındaki kamu davalarının zamanaşımı sebebiyle ayrı ayrı düşmesi gerekir.

(5271 S. K. m. 260) (765 S. K. m. 102, 104, 205, 366) Okumaya devam et

İhaleye Fesat Karıştırma – Edimin İfasına Fesat Karıştırma

 • T.C. YARGITAY
 • 5.Ceza Dairesi
 • Esas: 2013/17138
 • Karar: 2014/10272
 • Karar Tarihi: 31.10.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – SANIKLARIN SARFINA SEBEBİYET VERDİKLERİ YARGILAMA GİDERLERİNİN AYRI AYRI BELİRLENEREK YÜKLETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – KANUN MADDESİNE AYKIRI DAVRANILMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Edimin ifasına fesat karıştırma suçundan cezalandırılmalarına karar verilen sanıkların sarfına sebebiyet verdikleri yargılama giderlerinin ayrı ayrı belirlenerek yükletilmesine karar verilmesi gerektiği nazara alınmadan “……. TL’nin sanıklardan tahsiline” denilerek kanun maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir.

(2709 S. K. m. 141) (5271 S. K. m. 34, 223, 232, 233, 234, 237, 260, 289) (1412 S. K. m. 318) (5237 S. K. m. 37, 43, 64, 236) (765 S. K. m. 205) Okumaya devam et

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

 • T.C. YARGITAY
 • 5.Ceza Dairesi
 • Esas: 2014/3569
 • Karar: 2014/10542
 • Karar Tarihi: 05.11.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – KAMU KURUMU VEYA KURULUŞU AÇISINDAN BİR ZARAR MEYDANA GELMEMİŞ İSE FAİL HAKKINDA BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASINA HÜKMOLUNACAĞI- FAİLİN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: “İhaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın(a)bendinde belirtilen haller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde yeniden düzenlenmesi karşısında; “suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmü ve mahkûmiyet hükümleri ile diğer hükümler arasındaki bağlantı ve iştirak hususları nazara alınıp sanıkların hukuki durumunun mahkemesince yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 7, 235) Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00