6- İCRA – BORÇLAR HUKUKU

Alacağın Temliki – Yazılı Olma Şekil Şartı

 • T.C. YARGITAY
 • 3.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2010/2045
 • Karar: 2010/5165
 • Karar Tarihi: 25.03.2010

ECRİMİSİL DAVASI – ECRİMİSİLİN NİTELİĞİ – ALACAĞIN TEMLİKİNİN YAZILI OLMAK ŞARTIYLA GEÇERLİ OLACAĞI – DAVACININ DİĞER PAYDAŞLARIN PAYI YANINDA ECRİMİSİL HAKKINI DA TEMELLÜK ETTİĞİ – TEMLİKİN BORÇLUYU BAĞLAYICI OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Ecrimisil, kötüniyetli zilyedin hak sahibine ödemekle yükümlü bulunduğu bir tür haksız fiil tazminatı olduğu kabul edildiğine ve alacağın temliki ister sözleşmeye, ister yasa hükmüne isterse yargı kararına dayansın yalnızca yazılı olma şekil şartına uyulmakla geçerli olacağına göre davacının sair paydaşların payını tapuda devralmasının yanısıra ayrıca ve açıkça yazılı belge ile ecrimisil hakkını da temellük ettiği, bu temlikin borçlu (davalıyı) bağlayıcı olduğu gözetilerek 1/4 pay karşılığı ecrimisile hükmedilmesi gerekir.

(4721 S. K. m. 995) (818 S. K. m. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172) (YHGK. 01.03.2006 T. 2006/21-5 E. 2006/33 K.) Okumaya devam et

Alacağın Temliki Borçlunun Kabulüne Bağlı Değildir

 • T.C. YARGITAY
 • Hukuk Genel Kurulu
 • Esas:  2010/11-118
 • Karar: 2010/148
 • Karar Tarihi: 17.03.2010

ALACAK DAVASI – ALACAĞIN TEMLİKİ – ŞAHSİ HAKKIN DEVRİNİN GEÇERLİ OLDUĞU VE PAMUK DESTEKLEME PRİMİNİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BANKAYI BAĞLADIĞI – DAVANIN REDDİNİNİ İSABETSİZ OLUŞU – DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava konusu olayda, davacı ile davalı B. arasında Devir Temlik Senedi ile davalı B.’in diğer davalı banka nezdinde tahakkuk eden 1999-2000 yılı pamuk ürün bedeline ait alacağı olan destekleme primi bedelinden …USD’lik kısmı davacıya temlik edilmiş ve davalı bankaya da 22.03.2001 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu itibarla mahkemece, davalı B.’in şahsi hakkını davacıya devir etmesi geçerli olduğu ve pamuk destekleme primini ödemekle yükümlü davalı bankayı bağladığı gözetilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalı banka yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

(818 S. K. m. 162, 163, 165) Okumaya devam et

Alacakların Karşı Taraf Alacaklarına Mahsup Edilmesi Talebi / Şartları

 • T.C. YARGITAY
 • 12.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2010/9167
 • Karar: 2010/22190
 • Karar Tarihi: 05.10.2010

DOSYASININ İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASI İSTEMİ – ALACAKLARIN KARŞI TARAF ALACAKLARINA MAHSUP EDİLMESİ – TAKASA KONU ALACAKLA İLGİLİ OLARAK İCRA DOSYASINDALİ TAKİBİN KESİNLEŞMESİ – BORÇLUNUN TAKAS MAHSUP TALEBİNİN İNCELENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Borçlu şirketin takasa konu alacakla ilgili olarak icra dosyasında genel haciz yoluyla yapmış olduğu ilamsız icra takibi, talep tarihi itibariyle kesinleşmiştir. Mahkemece, gerektiğinde bilirkişiden de yararlanılmak suretiyle borçlunun takas-mahsup talebinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 68) (1086 S. K. m. 275) (YHGK. 12.10.1994 T. 1994/12-251 E. 1994/593 K.) Okumaya devam et

İcra Mahkemesinde Takas – Mahsup Talebinin Şartları

(Aşağıdaki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı eski tarihli olmakla birlikte halen Yargıtay’ın ilgili kararlarında dayanak yapılan bir içtihat olma mahiyetindedir.)

 • T.C. YARGITAY
 • Hukuk Genel Kurulu
 • Esas:  1994/12-251
 • Karar: 1994/593
 • Karar Tarihi: 12.10.1994

TAKİBİN DURDURULMASI DAVASI – TAKAS DAVASI – KESİNLEŞMİŞ ALACAĞIN BULUNMAMASI – TAKAS-MAHSUP TALEBİ – TAKAS BEYANININ DİKKATE ALINACAĞI DURUMLAR

ÖZET: Somut olayda, ilâma bağlanmış bir alacak var ve yani takas mahsup istemi içinde bu ilâmın kesinleşmesi şart değilse de söz konusu alacağa ilişkin ilâm, Yargıtay 15. Hukuk Dairesince bozulmuş olmakla ortadan kalktığı  için bu aşamada hüküm altına alınan bir alacak kalmamış demektir. Bu durumda davacının takas ve mahsup isteminin kabulüne ilişkin Mercii kararı doğru değildir. O halde önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

(2004 S. K. m. 68)  (818 S. K. m. 118) Okumaya devam et

Menfi Tespit Davası – İstirdat Davası – Zamanaşımı

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 13. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2005/1661
 • K. 2005/7411
 • T. 2.5.2005

• MENFİ TESPİT DAVASI ( İİK’nun 72/VII Maddesinde Düzenlenen 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Borçlu Olmadığı Paranın Yatırılması Nedenine Dayalı Olarak Açılan İstirdat Davası İçin Öngörüldüğü )

• TAKİP SONUCU SATIŞ AŞAMASINDA MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMASI ( 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Borçlu Olmadığı Paranın Yatırılması Nedenine Dayalı Olarak Açılan İstirdat Davası İçin Öngörüldüğü )

• ZAMANAŞIMI ( İİK’nun 72/VII Maddesinde Düzenlenen 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Borçlu Olmadığı Paranın Yatırılması Nedenine Dayalı Olarak Açılan İstirdat Davası İçin Öngörüldüğü )

2004/m.72/VII

ÖZET : Davacı tarafından aleyhine yapılan takip sonucu satış aşamasında menfi tesbit davasının açıldığı anlaşılmaktadır. İİK’nun 72/VII maddesinde düzenlenen 1 yıllık hak düşürücü süre, borçlu olmadığı paranın yatırılması nedenine dayalı olarak açılan istirdat davası için öngörülmüştür. Böyle olunca, açılan menfi tesbit davasında zamanaşımı süresi dolmamıştır. Mahkemece işin esası incelenerek taraf delilleri toplanarak sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Okumaya devam et

Manevi tazminat miras bırakan tarafından ileri sürülmediyse mirasçılara geçmez

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 4. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/12974
 • K. 2005/7368
 • T. 4.7.2005
4721/m. 25
1086/m. 38

DAVA :Davacı S. vd. vekili Avukat A.H.S. tarafından, davalı İ. aleyhine 21.10.2002 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine, mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 13.07.2004 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar ve davalı vekilleri taraflarından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü: Okumaya devam et

Desteğin aktif çalışma süresi 60 yaşla sınırlandırılamaz

 • YARGITAY
 • 17. HUKUK DAİRESİ
 • E: 2008/1969
 • K: 2008/3549
 • T: 26.06.2008

Borçlar Hukuku • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 60 Yaş Sınırı Aktif Çalışma Süresi (818 Sy M. 47)

ÖZET: Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında, ölenin olası yaşam süresi bakımından 60 yaşla sınırlama yapılarak tazminat hesaplanması doğru değildir. Çalışma koşulları ve yapılan İşin niteliği dikkate alınarak somut olayda desteğin ne kadar süre eylemli olarak çalışabileceği tespit edilmelidir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00