ISLAH

Islah İçin Usulüne Uygun Açılmış Bir Dava Bulunmalı

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 21. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2006/8550
 • K. 2006/7387
 • T. 4.7.2006

• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Usule İlişkin İşlemlerin Tamamen ya da Kısmen Islahı Mümkün Olduğu – Ancak Her İki Durumda da Usulüne Uygun Açılmış Bir Davanın Bulunması Şart Olduğu )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Islah Dilekçesi İle Manevi Tazminat İstemi Dikkate Alınarak Manevi Tazminatın Kısmen Kabulüne Karar Verilemeyeceği )

• MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN AÇILMIŞ BİR DAVA OLMAMASI ( Islah Dilekçesi İle Manevi Tazminat İstemi Dikkate Alınarak Manevi Tazminatın Kısmen Kabulüne Karar Verilemeyeceği )

• ISLAH ( Açılmış Bir Davada Taraflarca Yapılmış Usule İlişkin İşlemlere Yönelik Olarak Yapılması Gereği )

• ISLAHIN ŞARTLARI ( Taraflarca Yapılmış Usule İlişkin İşlemlere Yönelik Olarak Yapılması Gereği – Bu Bağlamda Yargılaması Devam Eden Bir Dava İçinde Islah İle İkinci Bir Davanın Açılamayacağı )

1086/m.83

ÖZET : Mahkemece, manevi tazminata ilişkin açılmış bir dava olmadığı halde, ıslah dilekçesi ile manevi tazminat istemi dikkate alınarak, manevi tazminatın kısmen kabulüne karar verilmesi yanlıştır. Islah müessesesi, mahkemeye yöneltilmesi gereken tek taraflı ve açık bir irade beyanı ile tarafların dilekçelerinde belirttikleri vakıaları, dava konusunu veya istem sonucunun değiştirebilmesi imkanını sağlamaktadır. Usule ilişkin işlemlerin tamamen ya da kısmen ıslahı mümkündür. Ancak, her iki durumda da usulüne uygun açılmış bir davanın bulunması şarttır. Başka bir anlatımla ıslah, açılmış bir davada taraflarca yapılmış usule ilişkin işlemlere yönelik olarak yapılmalıdır. Bu bağlamda, yargılaması devam eden bir dava içinde ıslah ile ikinci bir davanın açılması olanağı bulunmamaktadır. Okumaya devam et

Islahla Davalı Değiştirilemez

HUMK zamanında verilmiş bir karar olup, güncel durum için yeni HMK’ya bakınız.
 • T.C.
 • YARGITAY
 • 14. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2003/1435
 • K. 2003/3583
 • T. 2.5.2003

• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalıların Meraya Artezyen Kuyusu Açarak ve Ekim Yaparak Tecavüz Ettiklerinden Bahisle Elatmanın Önlenmesi İstemi )

• DAVAYA DAHİL ETME ( Davalı Sıfatı Olmayan Kişiye Karşı Dava Açılmasından Sonra Davacının Davanın Gerçek Davalı Sıfatını Haiz Kimseye Karşı Devam Edilmesini İsteyememesi )

• DAVALININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Islah Yoluyla Dahi Mümkün Olmaması )

• TEŞMİL ( Açılmış Bir Davada Teşmil Yoluyla Üçüncü Bir Kişinin Davalı Olarak Dahil Edilmesinin Mümkün Olmaması )

• ISLAH ( Açılmış Bir Davada Bu Yolla Hasım Değiştirilerek Üçüncü Bir Kişinin Davalı Olarak Davada Yer Almasının İstenememesi )

4721/m.683

1086/m.83

ÖZET : Açılmış bir davaya teşmil yoluyla üçüncü bir kişinin davalı olarak dahil edilmesi mümkün olmadığı gibi, ıslah yolu ile de hasım değiştirilmesi ve üçüncü bir kimsenin davada davalı olarak yer almasının istenmesi mümkün değildir. Okumaya devam et

Açılan Kısmi Davada Zamanaşımı Sadece Bu Kısım İçin Kesilir

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 11. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/1891
 • K. 2004/11330
 • T. 22.11.2004

• TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya Ait Aracın Davalı Bankanın Zilyetliğinde ve Diğer Davalı Banka Görevlilerinin Gözetimindeyken Çalınması Nedeniyle )

• KISMİ DAVA ( Zamanaşımının Yalnızca Dava Açılan Kısım için Kesilmesi-Bu Nedenle Ek Davanın Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açılmasının Gerekmesi )

• KASKO SİGORTALI ARACIN ÇALINMASI ( Ortaya Çıkan Zarar için Açılan Kısmi Davada Zamanaşımı Dava Açılan Kısım için Kesildiğinden Islah ile Açılacak Ek Davanın Zamanaşımı Süresi İçinde Açılmasının Gerekmesi )

• ZAMANAŞIMI DEF’İ ( Aracın Çalınması Nedeniyle Sigorta Şirketine Karşı Açılan Kısmi Davada Zamanaşımı Sadece Bu Kısım için Kesildiğinden Islah ile Açılan Ek Dava için Yapılan Zamanaşımı İtirazının Kabulünün Gerekmesi )

• ISLAH ( Açılan Kısmi Davada Zamanaşımı Yalnızca Bu Kısım için Kesildiğinden Islah ile Artırılan Kısım için Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olmasının Gerekmesi )

1086/m.83

6762/m.1268

ÖZET : Kısmi dava açılmış olması halinde, zamanaşımı yalnızca açılmış olan kısım için kesilir, ek davanın da zaman aşımı süresi dolmadan açılması şarttır. Kısmi davada, zamanaşımı yalnızca dava açılan kısım için kesildiğinden ıslahla artırılan miktar için de zaman aşımı süresinin dolmamış olması gerekir. Okumaya devam et

Dava Konusunun Islah Yoluyla Artırılması / Hakların Saklı Tutulması

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 3. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2009/2070
 • K. 2009/3584
 • T. 9.3.2009

• ISLAH ( Açılan Davada Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmadığı – Sonradan Islah Yolu İle Talep Miktarının Artırılmasının Davalının Açıkça Muvafakat Etmesi Hali Dışında Mümkün Olmadığı )

• FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI ( Alacaklının Davalının Açıkça Muvafakat Etmesi Hali Dışında Sonradan Islah Yolu İle Talep Miktarının Artırılmasının Mümkün Olmadığı )

• KISMİ DAVA ( Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmuş Olan Davacının Dilerse Ek Dava Açmak Yerine Saklı Tuttuğu Alacak Bölümü İçin Kısmi Dava İçerisinde Islah Yoluyla Talepte Bulunabileceği )

• DAVA KONUSUNUN ISLAH YOLUYLA ARTIRILMASI ( Açılan Davada Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmadığı – Sonradan Islah Yolu İle Talep Miktarının Artırılmasının Davalının Açıkça Muvafakat Etmesi Hali Dışında Mümkün Olmadığı )

1086/m.83. 87, 185

ÖZET : Uyuşmazlık, açılan davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmaması halinde, sonradan ıslah yolu ile talep miktarının artırılmasının usulen mümkün olup olmaması noktasında toplanmaktadır. Kısmi davada fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmuş olan davacının, dilerse, ek dava açmak yerine, saklı tuttuğu alacak bölümü için o ( kısmi ) dava içerisinde ıslah yoluyla talepte bulunabilmesi mümkündür. Dava konusunun ıslah yoluyla artırılabilmesi, ancak davacının kısmi dava açmış bulunmasına ve hakların saklı tutulmuş olmasına bağlıdır. Aksi halde, ıslah yolu ile dava konusunu artırılabilme olanağı yoktur. Bundan dolayı da davasında fazla hak bakımından ihtirazı kayıt bildirmemiş olan alacaklının davalının açıkça muvafakat etmesi hali dışında, bu alacak bölümü yönünden ıslah yoluyla talebini artıramaz.

Somut olayda, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmayan ( kısmi dava açmayan ) davacının ıslah ettiği miktar yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00