ISLAH

HMK’ya göre Zamanaşımı İtirazı Islah Yoluyla İleri Sürülebilir

 • T.C YARGITAY
 • 4. Hukuk Dairesi
 • ESAS NO       : 2011/10614
 • KARAR NO  : 2011/11538

KONU            : Zamanaşımının Islah Yoluyla İleri Sürülebilmesi (6100 s. HMK madde 176)

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan desteğin ölümü nedeniyle tazminat  davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 31/03/2011 gün ve 2011/3811-2011/3488 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’nun 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan desteğin ölümü nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş, davacının temyizi üzerine karar dairece bozulmuştur. Bu defa davalının karar düzeltme isteği üzerine dosya yeniden incelenmiştir. Okumaya devam et

Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuşsa Islah’tan sonra da kısmi dava açılabilir

 • T.C.
 • YARGITAY
 • HUKUK GENEL KURULU
 • E. 2004/7-754
 • K. 2005/36
 • T. 9.2.2005 

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, ıslah ( değer artma ) dilekçesi erken verilmişse, sonradan ortaya çıkan değişiklikler ( örneğin bilirkişi hesap raporunun yeniden düzenlenmesi ) karşısında ne yapılacağı noktasında toplanmaktadır. Islah dilekçesi, her davada bir kez verilir, ikinci kez ıslah yoluna başvurulamaz. Kısmi davada saklı tutulan alacak bölümü için gerek kısmi dava karara bağlanmadan önce, gerekse daha sonra ayrı bir dava açılması usulen olanaklıdır. Uygulamada bu ayrı davaya ek dava denilmektedir. Yine kısmi davadan sonra açılan ek davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş olması ve davacının hukuki yararının bulunması koşullarının birlikte varlığı halinde, birden fazla ek dava açılması mümkündür. O halde, somut olayda, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutan davacının ıslah talebinden sonra, ek davalar yoluyla fark alacağını isteyebileceği sonucuna varılmaktadır.

Okumaya devam et

Aynı Davada Her İki Taraf da Ancak Bir Kere Islah Hakkını Kullanabilir

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 11. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2000/10669
 • K. 2001/1944
 • T. 15.3.2001

• KOOPERATİFÇE TAHSİS EDİLEN VİLLANIN YIKILMASI ( Sonradan Meydana Gelen Yasal Düzenlemeler Nedeniyle – Kooperatifin Davacıya Yeniden Konut Üretmek Çabası Mevcut ve İmkan Dahilinde İken Davacının İsteyebileceği Bir Tazminattan Söz Edilemeyeceği )

• KOOPERATİF ÜYESİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Tahsis Edilen Öngörümlü Villasının Sonradan Meydana Gelen Yasal Düzenlemeler Nedeniyle Yıkılması – Kooperatifin Yeniden Konut Üretmek Çabası Mevcut ve İmkan Dahilinde İken Davacının İsteyebileceği Bir Tazminattan Söz Edilemeyeceği )

• KOOPERATİF ÜYESİNİN FAZLA ÖDEMESİ ( Tahsis Edilip Sonradan Meydana Gelen Yasal Düzenlemeler Nedeniyle Yıkılan Öngörümlü Villa Nedeniyle – Kooperatifin Yeniden Konut Üretmek Çabası/İleride Ödeyeceği Aidat Borçlarından Mahsup Edilebileceği )

• ISLAH ( Aynı Davada Her İki Tarafın da Ancak Bir Kere Islah Hakkını Kullanabileceği )

818/m. 41

1086/m. 83

ÖZET : 1. Öngörümlü villalar sırf sözü edilen ve sonradan meydana gelen yasal düzenlemeler nedeniyle yıkıldığına göre, olayda davalı kooperatife izafe edilecek kusurdan söz edilemez. Davalı kooperatifin zorunlu nedenlerle konutu yıkılan davacıya ve aynı durumdakilere yeniden konut üretmek çabası mevcut iken ve bu da imkan dahilinde iken, bu aşamada davacının isteyebileceği bir tazminattan söz etmek mümkün değildir. Şayet davacı öngörümlü villa nedeniyle farklı ve fazla bir ödemede bulunmuş ise, bunun ileride ödeyeceği aidat borçlarından mahsup edilebileceği muhakkaktır. Okumaya devam et

Aynı Davada Ancak Bir Kez Islah Hakkı Kullanılabilir

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2002/10294
 • K. 2002/23785
 • T. 16.12.2002

• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Davalıyı Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürmüş Olmaması )

• ISLAH ( Aynı Davada Ancak Bir Kez Islah Hakkının Kullanılabilmesi )

• İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının İzin Taleplerini Gösterir Belgelerin İznin Kullanıldığına Delil Olmaması )

1086/m.83, 1475/m.13,14,17

ÖZET : İki taraftan her biri usule ilişkin yaptığı muameleyi tamamen veya kısmen ıslah edebilir. Aynı davada ıslah hakkı ancak bir kez kullanılabilir. Somut olayda davacı ikinci kez ıslah talebinde bulunduğundan ikinci ıslaha konu taleplerle ilgili davanın kabul edilmesi isabetsizdir. Okumaya devam et

Islah’la arttırılan miktar için zamanaşımı ıslah tarihinden itibaren hesaplanmalı

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2003/113
 • K. 2003/11256
 • T. 12.6.2003

• FAZLA ÇALIŞMA ( Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu – Islah Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geriye Doğru Oluşan Alacağın Hüküm Altına Alınması Gereği )

• ZAMANAŞIMI DEFİ ( Fazla Çalışma – Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )

• ISLAH ( Arttırılan Miktara Karşı Zamanaşımı Defi – Zamanaşımının Islah Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gereği/Fazla Çalışma )

1475/m. 35, 1086/m. 83, 87

ÖZET : Fazla çalışma alacakları beş yıllık zamanaşımına tabidir. Bu durumda ıslahla talep edilen miktarlara hasredilmek üzere ıslah tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde oluşan fazla çalışma alacaklarının hüküm altına alınması gerekir. Okumaya devam et

Islahla Arttırılan Miktar İçin Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülür

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/5840
 • K. 2004/19903
 • T. 23.9.2004

• KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Gecikme Süresi İçin Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanması Gereği )

• ISLAH ( Arttırılan Dava Konusu Alacak İçin Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Yerine Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesinin Bozma Nedeni Olduğu )

• İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI ( Faiz Yürütülmesi Faize Faiz Yürütülemeyeceği Kuralına Aykırılık Oluşturduğu )

1475/m. 14/II, 3095/m. 3, 1086/m. 87, 818/m. 104

ÖZET : Islah ile arttırılan dava konusu alacak miktarları için ıslah tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken dava tarihinden faize karar verilmesi bozma nedenidir.

Mahkemece işlemiş faiz alacağı için faize karar verilmesi 3095 sayılı yasanın 3. ve Borçlar Kanununun 104/son maddesi hükümlerine aykırılık oluşturması nedeniyle ayrı bir bozma nedeni sayılmıştır. Okumaya devam et

Dava Dilekçesinde Saklı Tutulmayan Bedele hükmedilemez / Islahla arttırılamaz

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 15. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2007/334
 • K. 2008/1286
 • T. 29.2.2008

• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Meskendeki Eksik İşlerin Davacılar Tarafından Karşılandığı – Davacıların Dava Dilekçesinde Saklı Tutmadığı Dükkana İlişkin Bedele Hükmedilemeyeceği/Islah İle Bu Bedelin Kabul Edilemeyeceği )

• EKSİK İŞ BEDELİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Bedel Belirlenirken Davacıların Arsa Payının Gözetileceği )

• TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Eksik İş Bedeli – Bilirkişi Raporuna ve Islah Dilekçesine Dayanarak Davacının Saklı Tutmadığı ve Dava Dilekçesinde Talep Etmediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği )

• ISLAH ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Eksik İş Bedeli – Davacıların Dava Dilekçesinde Saklı Tutmadığı Bedele Hükmedilemeyeceği/Islah İle Bu Bedelin Kabul Edilemeyeceği )

818/m.355

ÖZET : Dava, yanlar arasında yapıldığı bildirilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak açılmış olup; sözleşme uyarınca davacılara verilmesi gereken meskenin eksikliklerinin giderilmesi için yapılan masraf ile dükkandaki eksikliklerin giderilmesi bedellerinin tahsili istemlerine ilişkindir. Dava dilekçesi kapsamı incelendiğinde; “fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmadığı” açıkça anlaşıldığı gibi; eksik işlerin bir kısmının davacılarca giderilmesi sebebiyle harcanan bedelin dava konusu yapıldığı ve dükkanla ilgili dava dilekçesinde talebin yer almadığı görülmektedir. O halde, meskenle ilgili dava konusu edilen tutardan fazlasına mahkemece hükmedilemez. Mahkemece, davacı vekilince sunulan ıslah dilekçesi ve hükme dayanak alınan bilirkişi raporu dayanak alınarak dairedeki eksikliklerin bedeli olarak saptanan bedel tutarında tazminata hükmedilmiş olması isabetsizdir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00