Hukuk Usulü – Yargıtay Kararları

Aynı Davada Her İki Taraf da Ancak Bir Kere Islah Hakkını Kullanabilir

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 11. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2000/10669
 • K. 2001/1944
 • T. 15.3.2001

• KOOPERATİFÇE TAHSİS EDİLEN VİLLANIN YIKILMASI ( Sonradan Meydana Gelen Yasal Düzenlemeler Nedeniyle – Kooperatifin Davacıya Yeniden Konut Üretmek Çabası Mevcut ve İmkan Dahilinde İken Davacının İsteyebileceği Bir Tazminattan Söz Edilemeyeceği )

• KOOPERATİF ÜYESİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Tahsis Edilen Öngörümlü Villasının Sonradan Meydana Gelen Yasal Düzenlemeler Nedeniyle Yıkılması – Kooperatifin Yeniden Konut Üretmek Çabası Mevcut ve İmkan Dahilinde İken Davacının İsteyebileceği Bir Tazminattan Söz Edilemeyeceği )

• KOOPERATİF ÜYESİNİN FAZLA ÖDEMESİ ( Tahsis Edilip Sonradan Meydana Gelen Yasal Düzenlemeler Nedeniyle Yıkılan Öngörümlü Villa Nedeniyle – Kooperatifin Yeniden Konut Üretmek Çabası/İleride Ödeyeceği Aidat Borçlarından Mahsup Edilebileceği )

• ISLAH ( Aynı Davada Her İki Tarafın da Ancak Bir Kere Islah Hakkını Kullanabileceği )

818/m. 41

1086/m. 83

ÖZET : 1. Öngörümlü villalar sırf sözü edilen ve sonradan meydana gelen yasal düzenlemeler nedeniyle yıkıldığına göre, olayda davalı kooperatife izafe edilecek kusurdan söz edilemez. Davalı kooperatifin zorunlu nedenlerle konutu yıkılan davacıya ve aynı durumdakilere yeniden konut üretmek çabası mevcut iken ve bu da imkan dahilinde iken, bu aşamada davacının isteyebileceği bir tazminattan söz etmek mümkün değildir. Şayet davacı öngörümlü villa nedeniyle farklı ve fazla bir ödemede bulunmuş ise, bunun ileride ödeyeceği aidat borçlarından mahsup edilebileceği muhakkaktır. Okumaya devam et

Aynı Davada Ancak Bir Kez Islah Hakkı Kullanılabilir

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2002/10294
 • K. 2002/23785
 • T. 16.12.2002

• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Davalıyı Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürmüş Olmaması )

• ISLAH ( Aynı Davada Ancak Bir Kez Islah Hakkının Kullanılabilmesi )

• İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının İzin Taleplerini Gösterir Belgelerin İznin Kullanıldığına Delil Olmaması )

1086/m.83, 1475/m.13,14,17

ÖZET : İki taraftan her biri usule ilişkin yaptığı muameleyi tamamen veya kısmen ıslah edebilir. Aynı davada ıslah hakkı ancak bir kez kullanılabilir. Somut olayda davacı ikinci kez ıslah talebinde bulunduğundan ikinci ıslaha konu taleplerle ilgili davanın kabul edilmesi isabetsizdir. Okumaya devam et

Islah’la arttırılan miktar için zamanaşımı ıslah tarihinden itibaren hesaplanmalı

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2003/113
 • K. 2003/11256
 • T. 12.6.2003

• FAZLA ÇALIŞMA ( Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu – Islah Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geriye Doğru Oluşan Alacağın Hüküm Altına Alınması Gereği )

• ZAMANAŞIMI DEFİ ( Fazla Çalışma – Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )

• ISLAH ( Arttırılan Miktara Karşı Zamanaşımı Defi – Zamanaşımının Islah Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gereği/Fazla Çalışma )

1475/m. 35, 1086/m. 83, 87

ÖZET : Fazla çalışma alacakları beş yıllık zamanaşımına tabidir. Bu durumda ıslahla talep edilen miktarlara hasredilmek üzere ıslah tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde oluşan fazla çalışma alacaklarının hüküm altına alınması gerekir. Okumaya devam et

Islahla Arttırılan Miktar İçin Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülür

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/5840
 • K. 2004/19903
 • T. 23.9.2004

• KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Gecikme Süresi İçin Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanması Gereği )

• ISLAH ( Arttırılan Dava Konusu Alacak İçin Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Yerine Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesinin Bozma Nedeni Olduğu )

• İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI ( Faiz Yürütülmesi Faize Faiz Yürütülemeyeceği Kuralına Aykırılık Oluşturduğu )

1475/m. 14/II, 3095/m. 3, 1086/m. 87, 818/m. 104

ÖZET : Islah ile arttırılan dava konusu alacak miktarları için ıslah tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken dava tarihinden faize karar verilmesi bozma nedenidir.

Mahkemece işlemiş faiz alacağı için faize karar verilmesi 3095 sayılı yasanın 3. ve Borçlar Kanununun 104/son maddesi hükümlerine aykırılık oluşturması nedeniyle ayrı bir bozma nedeni sayılmıştır. Okumaya devam et

Dava Dilekçesinde Saklı Tutulmayan Bedele hükmedilemez / Islahla arttırılamaz

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 15. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2007/334
 • K. 2008/1286
 • T. 29.2.2008

• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Meskendeki Eksik İşlerin Davacılar Tarafından Karşılandığı – Davacıların Dava Dilekçesinde Saklı Tutmadığı Dükkana İlişkin Bedele Hükmedilemeyeceği/Islah İle Bu Bedelin Kabul Edilemeyeceği )

• EKSİK İŞ BEDELİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Bedel Belirlenirken Davacıların Arsa Payının Gözetileceği )

• TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Eksik İş Bedeli – Bilirkişi Raporuna ve Islah Dilekçesine Dayanarak Davacının Saklı Tutmadığı ve Dava Dilekçesinde Talep Etmediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği )

• ISLAH ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Eksik İş Bedeli – Davacıların Dava Dilekçesinde Saklı Tutmadığı Bedele Hükmedilemeyeceği/Islah İle Bu Bedelin Kabul Edilemeyeceği )

818/m.355

ÖZET : Dava, yanlar arasında yapıldığı bildirilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak açılmış olup; sözleşme uyarınca davacılara verilmesi gereken meskenin eksikliklerinin giderilmesi için yapılan masraf ile dükkandaki eksikliklerin giderilmesi bedellerinin tahsili istemlerine ilişkindir. Dava dilekçesi kapsamı incelendiğinde; “fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmadığı” açıkça anlaşıldığı gibi; eksik işlerin bir kısmının davacılarca giderilmesi sebebiyle harcanan bedelin dava konusu yapıldığı ve dükkanla ilgili dava dilekçesinde talebin yer almadığı görülmektedir. O halde, meskenle ilgili dava konusu edilen tutardan fazlasına mahkemece hükmedilemez. Mahkemece, davacı vekilince sunulan ıslah dilekçesi ve hükme dayanak alınan bilirkişi raporu dayanak alınarak dairedeki eksikliklerin bedeli olarak saptanan bedel tutarında tazminata hükmedilmiş olması isabetsizdir. Okumaya devam et

Islah İçin Usulüne Uygun Açılmış Bir Dava Bulunmalı

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 21. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2006/8550
 • K. 2006/7387
 • T. 4.7.2006

• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Usule İlişkin İşlemlerin Tamamen ya da Kısmen Islahı Mümkün Olduğu – Ancak Her İki Durumda da Usulüne Uygun Açılmış Bir Davanın Bulunması Şart Olduğu )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Islah Dilekçesi İle Manevi Tazminat İstemi Dikkate Alınarak Manevi Tazminatın Kısmen Kabulüne Karar Verilemeyeceği )

• MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN AÇILMIŞ BİR DAVA OLMAMASI ( Islah Dilekçesi İle Manevi Tazminat İstemi Dikkate Alınarak Manevi Tazminatın Kısmen Kabulüne Karar Verilemeyeceği )

• ISLAH ( Açılmış Bir Davada Taraflarca Yapılmış Usule İlişkin İşlemlere Yönelik Olarak Yapılması Gereği )

• ISLAHIN ŞARTLARI ( Taraflarca Yapılmış Usule İlişkin İşlemlere Yönelik Olarak Yapılması Gereği – Bu Bağlamda Yargılaması Devam Eden Bir Dava İçinde Islah İle İkinci Bir Davanın Açılamayacağı )

1086/m.83

ÖZET : Mahkemece, manevi tazminata ilişkin açılmış bir dava olmadığı halde, ıslah dilekçesi ile manevi tazminat istemi dikkate alınarak, manevi tazminatın kısmen kabulüne karar verilmesi yanlıştır. Islah müessesesi, mahkemeye yöneltilmesi gereken tek taraflı ve açık bir irade beyanı ile tarafların dilekçelerinde belirttikleri vakıaları, dava konusunu veya istem sonucunun değiştirebilmesi imkanını sağlamaktadır. Usule ilişkin işlemlerin tamamen ya da kısmen ıslahı mümkündür. Ancak, her iki durumda da usulüne uygun açılmış bir davanın bulunması şarttır. Başka bir anlatımla ıslah, açılmış bir davada taraflarca yapılmış usule ilişkin işlemlere yönelik olarak yapılmalıdır. Bu bağlamda, yargılaması devam eden bir dava içinde ıslah ile ikinci bir davanın açılması olanağı bulunmamaktadır. Okumaya devam et

Islahla Davalı Değiştirilemez

HUMK zamanında verilmiş bir karar olup, güncel durum için yeni HMK’ya bakınız.
 • T.C.
 • YARGITAY
 • 14. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2003/1435
 • K. 2003/3583
 • T. 2.5.2003

• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalıların Meraya Artezyen Kuyusu Açarak ve Ekim Yaparak Tecavüz Ettiklerinden Bahisle Elatmanın Önlenmesi İstemi )

• DAVAYA DAHİL ETME ( Davalı Sıfatı Olmayan Kişiye Karşı Dava Açılmasından Sonra Davacının Davanın Gerçek Davalı Sıfatını Haiz Kimseye Karşı Devam Edilmesini İsteyememesi )

• DAVALININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Islah Yoluyla Dahi Mümkün Olmaması )

• TEŞMİL ( Açılmış Bir Davada Teşmil Yoluyla Üçüncü Bir Kişinin Davalı Olarak Dahil Edilmesinin Mümkün Olmaması )

• ISLAH ( Açılmış Bir Davada Bu Yolla Hasım Değiştirilerek Üçüncü Bir Kişinin Davalı Olarak Davada Yer Almasının İstenememesi )

4721/m.683

1086/m.83

ÖZET : Açılmış bir davaya teşmil yoluyla üçüncü bir kişinin davalı olarak dahil edilmesi mümkün olmadığı gibi, ıslah yolu ile de hasım değiştirilmesi ve üçüncü bir kimsenin davada davalı olarak yer almasının istenmesi mümkün değildir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız