Asıl işverenin alt işverenle birlikte sorumluluğu.

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 9. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2008/9229
  • K. 2008/7287
  • T. 3.4.2008

• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Asıl İşveren Konumunda Olan Şirketin Hüküm Altına Alınan Alacaklardan Alt İşverenle Birlikte Sorumlu Olduğu )

• ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLULUĞU ( Hüküm Altına Alınan İşçilik Alacaklarından )
4857/m.2, 4, 1475/m.1/son

ÖZET : Davacının, davalılarca işletilen Tatil Köyü işyerinde davalı taşeron şirket işçisi olarak çalıştığı, diğer şirketin asıl işveren konumunda olduğu, bu nedenle hüküm altına alınan alacaklardan alt işverenle birlikte sorumlu olduğu anlaşıldığından asıl işveren şirket hakkındaki davanın da kabul edilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, ihbar,kıdem tazminatı, izin, fazla mesai, ücret, genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Çoruh tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı. davalı Petrokent Turizm A.Ş.’ne ait Petro Club Side Tatil Köyü işyerinde aynı iş ve pozisyonda 1.4.1995-6.11.2001 tarihleri arasında çalıştığı halde 31.10.1996 tarihine kadar Petrokent Turizm A.Ş., 15.4.1998 tarihine kadar Cüneyt Başbuğ, bu tarihten sonrada diğer davalı işçisi olarak çalışır gösterildiğini, bu durumdan iş sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiği tarihe kadar haberinin olmadığını belirterek ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Petrokent Turizm A.Ş. davacının mevsimlik işçi olarak çalıştığını, davacının iş sözleşmesinin 7-9 11.2001 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz işe gelmemesi nedeniyle haklı olarak fesih edildiği, dava açıldıktan sonra 30.4.2002 tarihinde alacaklarının kendisine ödendiğini, fazla çalışma yapmadığını, çalıştığı genel tatil ücretlerinin ödendiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı ise dava dilekçesinin tebliğine rağmen duruşmaya katılmamış yargımla yokluğunda sonuçlandırılmıştır.

Mahkemece davacının 1.3.1997–6.11.2001 tarihleri arasında davalılarca işletilen Petro Club Side Tatil Köyü işyerinde davalı Doruk Tur. İnş. Taah. Ltd. Şti. işçisi olarak çalıştığı, 2002 turizm mevsimi başında işe alınmamak suretiyle iş sözleşmesinin fesih edildiğini kabul edilerek bu döneme ait ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti, genel tatil ve yıllık ücretli izin alacağından taşeron şirket sorumlu tutulmuştur.

Dosya içeriğinden davacının, davalılarca işletilen Petro Club Side Tatil Köyü işyerinde davalı taşeron Doruk Tur. İnş. Taah. Ltd. Şti. işçisi olarak 1.3.1997–6.11.2001 tarihleri arasında çalıştığı, Petrokent Turizm A.Ş.’nin asıl işveren konumunda olduğu bu nedenle hüküm altına alınan alacaklardan 1475 sayılı yasanın 1/son maddesi gereğince alt işverenle birlikte sorumlu olduğu anlaşıldığından Petrokent Turizm A.Ş. hakkındaki davanın da kabul edilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00