Aylık arşiv: Haziran 2012

Senet Borcu için Menfi Tespit Davası

 • T.C. YARGITAY
 • 19.Hukuk Dairesi
 • Esas: 2011/2504
 • Karar: 2011/11925
 • Karar Tarihi: 05.10.2011

MENFİ TESPİT DAVASI – DAVACIYA YEMİN DAVETİYESİ İLE İLGİLİ MASRAFLARI YATIRMASI HUSUSUNDA KESİN SÜRE VERİLMESİ – YATIRILAN MASRAFIN EKSİK OLDUĞU – YEREL MAHKEMENİN KESİN SÜREYE İLİŞKİN ARA KARARINDA YATIRILACAK MASRAFI AÇIKÇA GÖSTERMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davacı yemin teklif hakkını kullanacağını bildirmiş ve mahkemece davalıya çıkarılacak yemin davetiyesi ile ilgili masrafları yatırması hususunda kesin süre verilmesi üzerine davetiye gideri yatırılmıştır. Yerel mahkemenin kesin süreye ilişkin ara kararında yatırılacak masrafı açıkça göstermesi gerekirken bunu göstermemiş olmasına rağmen, yatırılan masrafın eksik olduğu gerekçesiyle, bu eksikliğin tamamlanması imkanı da verilmeden, yemin teklif hakkından vazgeçilmiş sayıldığından bahisle hüküm kurulması isabetli görülmemiştir. Okumaya devam et

İkramiye ödemesinin kaldırılması

 • T.C. YARGITAY
 • 9.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2008/24929
 • Karar: 2010/11706
 • Karar Tarihi: 21.04.2010

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İKİ MAAŞ TUTARINDA ÖDENEN İKRAMİYENİN YILDA BİR MAAŞA İNDİRİLDİĞİ – ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLDUĞU – İKRAMİYE ALACAĞININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi raporunda da yılda iki maaş tutarında ödenen ikramiyenin, işverenin tek taraflı tasarrufu ile 2001 yılından itibaren yılda bir maaşa indirilerek ikramiyenin eksik ödendiği belirlenmiştir. Bütün bu nedenlerle, bilirkişi raporunda hesaplanan ikramiye alacağı mahkemece bir değerlendirmeye tabi tutularak, ikramiye alacağı hüküm altına alınması gerekir.

(2709 S. K. m. 39, 41, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 63) (4857 S. K. m. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 41, 42) (1475 S. K. m. 14) (2822 S. K. m. 6) (9.HD. 18.07.2008 T. 2007/23508 E. 2008/20604 K.) (9. HD. 21.2.2006 T. 2005/38473 E. 2006/4428 K.) Okumaya devam et

Sigortalılığın Tespiti Davası – Re’sen Araştırma İlkesi

 • T.C. YARGITAY
 • 21.Hukuk Dairesi
 • Esas: 2010/9182
 • Karar: 2010/9903
 • Karar Tarihi: 14.10.2010

TESPİT DAVASI – KURUMA KAYIT VE TESCİL EDİLMEYEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ İSTEMİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda, toplanan kanıtlar hüküm kurmaya elverişli olmadığı gibi, anlatımları karara dayanak kılınan tanıkların beyanlarının, nitelikleri itibariyle hükme esas alınamayacağı da belirgindir. Yapılacak iş, davanın nitelikçe kişilerin sosyal güvenliğine ilişkin olması nedeniyle mahkemece, doğrudan soruşturma genişletilmek sureti ile, 2003 yılı 3. dönemine ait dört aylık sigorta primleri bordrosunu getirtmek, anılan bordroda bildirimi yapılmış sigortalı/sigortalılar ile 2004 yılı 1. dönem bordrosunda yer alan T. Y. isimli sigortalının bilgilerine başvurmak ve gerektiğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kayıtları olan komşu işyeri veya benzer işi yapan işyeri sahiplerinin veya çalışanlarının bilgilerine başvurulmak ve olabildiğince delilleri toplayıp, bunları birlikte değerlendirerek sonucuna göre karar vermektir.

(506 S. K. m. 79) (5510 S. K. Geç. m. 7) (YHGK 16.09.1999 T. 1999/21-510 E. 1999/527 K.) (YHGK 05.02.2003 T. 2003/21-35 E. 2003/64 K.) (YHGK 15.10.2003 T. 2003/21-634 E. 2003/572 K.) (YHGK 03.11.2004 T. 2004/21-480 E. 2004/579 K.) (YHGK 03.11.2004 T. 2004/21-479 E. 2004/578 K.) (YHGK 24.11.2004 T. 2004/21-538 E. 2004/621 K.) (YHGK 01.12.2004 T. 2004/21-629 E. 2004/641 K.) Okumaya devam et

Alacağın Temliki – Yazılı Olma Şekil Şartı

 • T.C. YARGITAY
 • 3.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2010/2045
 • Karar: 2010/5165
 • Karar Tarihi: 25.03.2010

ECRİMİSİL DAVASI – ECRİMİSİLİN NİTELİĞİ – ALACAĞIN TEMLİKİNİN YAZILI OLMAK ŞARTIYLA GEÇERLİ OLACAĞI – DAVACININ DİĞER PAYDAŞLARIN PAYI YANINDA ECRİMİSİL HAKKINI DA TEMELLÜK ETTİĞİ – TEMLİKİN BORÇLUYU BAĞLAYICI OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Ecrimisil, kötüniyetli zilyedin hak sahibine ödemekle yükümlü bulunduğu bir tür haksız fiil tazminatı olduğu kabul edildiğine ve alacağın temliki ister sözleşmeye, ister yasa hükmüne isterse yargı kararına dayansın yalnızca yazılı olma şekil şartına uyulmakla geçerli olacağına göre davacının sair paydaşların payını tapuda devralmasının yanısıra ayrıca ve açıkça yazılı belge ile ecrimisil hakkını da temellük ettiği, bu temlikin borçlu (davalıyı) bağlayıcı olduğu gözetilerek 1/4 pay karşılığı ecrimisile hükmedilmesi gerekir.

(4721 S. K. m. 995) (818 S. K. m. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172) (YHGK. 01.03.2006 T. 2006/21-5 E. 2006/33 K.) Okumaya devam et

Alacağın Temliki Borçlunun Kabulüne Bağlı Değildir

 • T.C. YARGITAY
 • Hukuk Genel Kurulu
 • Esas:  2010/11-118
 • Karar: 2010/148
 • Karar Tarihi: 17.03.2010

ALACAK DAVASI – ALACAĞIN TEMLİKİ – ŞAHSİ HAKKIN DEVRİNİN GEÇERLİ OLDUĞU VE PAMUK DESTEKLEME PRİMİNİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BANKAYI BAĞLADIĞI – DAVANIN REDDİNİNİ İSABETSİZ OLUŞU – DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava konusu olayda, davacı ile davalı B. arasında Devir Temlik Senedi ile davalı B.’in diğer davalı banka nezdinde tahakkuk eden 1999-2000 yılı pamuk ürün bedeline ait alacağı olan destekleme primi bedelinden …USD’lik kısmı davacıya temlik edilmiş ve davalı bankaya da 22.03.2001 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu itibarla mahkemece, davalı B.’in şahsi hakkını davacıya devir etmesi geçerli olduğu ve pamuk destekleme primini ödemekle yükümlü davalı bankayı bağladığı gözetilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalı banka yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

(818 S. K. m. 162, 163, 165) Okumaya devam et

Alacakların Karşı Taraf Alacaklarına Mahsup Edilmesi Talebi / Şartları

 • T.C. YARGITAY
 • 12.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2010/9167
 • Karar: 2010/22190
 • Karar Tarihi: 05.10.2010

DOSYASININ İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASI İSTEMİ – ALACAKLARIN KARŞI TARAF ALACAKLARINA MAHSUP EDİLMESİ – TAKASA KONU ALACAKLA İLGİLİ OLARAK İCRA DOSYASINDALİ TAKİBİN KESİNLEŞMESİ – BORÇLUNUN TAKAS MAHSUP TALEBİNİN İNCELENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Borçlu şirketin takasa konu alacakla ilgili olarak icra dosyasında genel haciz yoluyla yapmış olduğu ilamsız icra takibi, talep tarihi itibariyle kesinleşmiştir. Mahkemece, gerektiğinde bilirkişiden de yararlanılmak suretiyle borçlunun takas-mahsup talebinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 68) (1086 S. K. m. 275) (YHGK. 12.10.1994 T. 1994/12-251 E. 1994/593 K.) Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00