Aylık arşiv: Haziran 2010

Amortisman ve Personel giderlerini tazminat dışı tutan kanun değişikliği yayımlandı

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN bugünkü 30.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 6000 nolu kanun olarak bir maddesi hariç yürürlüğe girdi.

.

30 Haziran 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27627

KANUN

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU

İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6000                                                                                                    Kabul Tarihi: 19/6/2010

MADDE 1 – 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Askerî mahkemeler, bu Kanunda aksi yazılı olmadıkça üç askeri hakimden kurulur.

Askerî mahkeme kurulunda bulunanların en kıdemlisi, mahkeme başkanlığı görevini yapar.”

MADDE 2 – 353 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- Subay ve astsubayların işledikleri suçlara ait davalar ile ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlara ait davalar hariç olmak üzere, üst sınırı beş yıla kadar (beş yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezalarını ve güvenlik tedbirlerini gerektiren Askeri Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı suçlara ait davalara ve suç konusu olmayan eşyanın müsaderesine tek hakim tarafından bakılır. Okumaya devam et

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA 

Resmî Gazete

Sayı : 27579

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi işyeri, işverenler, sigortalı, hak sahipleri ile diğer ilgili kişi ve kuruluşlar açısından, sosyal sigorta işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Okumaya devam et

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

6 Nisan 2004 – Sayı : 25425..Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Okumaya devam et

Boşanma yönünden kesinleşen kararda tazminat/nafaka alacakları icraya konulabilir

  • T.C.
  • YARGITAY
  • HUKUK GENEL KURULU
  • E. 2008/12-656
  • K. 2008/638
  • T. 22.10.2008

2004/m. 36
1086/m. 443, Geç.3
DAVA : Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Manisa 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nce şikayetin kabulüne dair verilen 11.02.2008 gün ve 2008/59-57 sayılı kararın incelenmesi karşı taraf/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 13.05.2008 gün ve 2008/7485-10219 sayılı ilamı ile;

( … Kural olarak boşanma ekinde verilen maddi-manevi tazminat HUMK’nun 443. maddesi gereğince kesinleşmeden takibe konulamaz. Ancak, boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşmesi halinde tazminata ilişkin hükmedilen alacağın tahsili için kesinleşme aranmaz. Keza tedbir niteliğinde verilen nafakanın da tahsili için kesinleşmesi gerekmez. Mahkemece açıklanan nedenlerle istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir… ), Okumaya devam et

Boşanma’da yabancı mahkeme kararlarının Tanınması / gerekli belgeler

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No                     :2009/16839

Karar No                  :2010/6274

YARGITAY İLAMI

   .

Mahkemesi               :Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi

.

Tarihi                        :30/9/2003

Numarası                  :Esas No: 2003/60  Karar No: 2003/81

Davacı                        :A. A.

Davalı                        :O. A.

.

Dava Türü                 :Tanıma (Boşanma)

  ,

 Temyiz Eden            :Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

.

          Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

.

         Davacı vekili tarafından açılan davada; davacı Ayşe Akşar ile davalı Oğuz Akşar’ın Amerika Newyork Evlilik Bölümü 4. Yüksek Mahkemesinin 13/5/2003 gün ve 03-301107 endeks nolu kararı ile boşandıkları, kararın kesinleştiği belirtilerek; söz konusu kararın tanınmasının talep edildiği ve mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00