Aylık arşiv: Kasım 2009

Hatır Taşımacılığında sorumluluk ve indirim

 • Yargıtay 19 HD.
 • Esas : 1993/908
 • Karar : 1993/7669
 • Karar Tarihi : 15.11.1993
    DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılanma sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davalılardan İsmail’e yöneltilen davanın atiye bırakılmasına ve diğer davalılara ilişkin davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar ve davalılardan Zekeriya vekillerince temyiz edilmesi üzerine; dosya incelendi, gereği konuşuldu:
    KARAR : Davacılar vekili; davalı İsmail’in kullandığı otomobil ile davalı Hasan’ın kullandığı kamyonun 27.6.1989 günü çarpıştıklarını, davacı Ayşe’nin kocası, diğerlerinin babası olan Z. Mert’in, İsmail’in otosunda olduğunu ve çarpışma ve çarpışma sonucu önce yaralandığını, sonra da öldüğünü, bu suretle davacılar Ayşe için 35.000.000 TL. maddi, 20.000.000 TL. maddi, 15.000.000 TL. manevi; Orhan için 35.000.000 TL. maddi, 15.000.000 TL. manevi tazminata hükmolunup, 27.6.1989 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan zincirleme olarak tahsilini istemiştir.

İş akdinin askıya alınması

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
 • Esas No: 2005/28701
 • Karar No: 2005/40137
 • Tarih: 20/12/2005

İlgili Mevzuat: 4857 s. İş. K. Md.l7, 22
1475 s. İş. K. Md.14

Yargıtay Kararı:
Taraflar arasındaki kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatlarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 20.12.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi.

Okumaya devam et

Prim borcu-Yeni işverenin sorumluluğu

 • YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
 • E: 2007/10-169
 • K: 2007/162
 • T: 21.03.2007

(506 SY m. 82)

Özet: Sigortalıların çalıştığı İşyeri devredilir veya intikal ederse, eski İşverenin kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından, aynı zamanda yeni İşveren de müteselsil olarak sorumludur. Bu kuralın amacı, eski İşverenin prim ve ferilerinden dolayı kuruma olan borçlarının güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00